Yazdır

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDANUKOME Kurulunun Kararı ile 110 (yüzon) adet Merkez Ticari Servis Aracı (S) Plakalarının işletme haklarının 10(on) yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.

İsteklilerin;
1. Eskişehir İl Sınırlarında tebligat için adres göstermesi, Eskişehir İl Sınırlarında kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)
2. Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)
3. Mevzuatı gereği Eskişehir İl Sınırları içinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Şoförler Odası belgesi ya da Servis araçları işletmeleri kayıt belgesi.
4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) (Aslı veya noter onaylı)
5.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
6. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı)(Faaliyet konusunda Taşıma ve Servis işi olanlar ihaleye katılabilir.)
7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )
8. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, 2020 yılı içerisinde alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.)
9. İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)
10. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 10 (on) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı)
11. İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı)
12. Her “S” Plaka kiralanması için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.
13. Gerçek kişiler 26 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış olmalıdır. D Sınıfı Okul Servisleri için 5 yıllık, D1 Sınıfı Okul Servisleri için 7 yıllık ehliyet sahibi olmak. Personel Servislerinde en az 3 yıllık ehliyet sahibi olmak.
14. Gerçek kişiler Ekli formu ilgili kurumlara onaylatacaktır.

Yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ihale tarih ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kırmızı Salonda Hazır Bulunmaları gerekmektedir.
İhale Konusu Aylık Muhammen Bedeli Şartname Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
S 1701 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 10:00
S 1702 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 10:15
S 1703 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 10:30
S 1704 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 10:45
S 1705 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 11:00
S 1706 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 11:15
S 1707 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 11:30
S 1708 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 11:45
S 1709 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 13:00
S 1710 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 13:15
S 1711 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 13:30
S 1712 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 13:45
S 1713 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 14:00
S 1714 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 14:15
S 1715 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 14:30
S 1716 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 14:45
S 1717 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 15:00
S 1718 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 15:15
S 1719 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 15:30
S 1720 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 15:45
S 1721 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 16:00
S 1722 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 16:15
S 1723 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 16:30
S 1724 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 16:45
S 1725 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 20.01.2020 17:00
S 1726 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 10:00
S 1727 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 10:15
S 1728 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 10:30
S 1729 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 10:45
S 1730 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 11:00
S 1731 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 11:15
S 1732 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 11:30
S 1733 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 11:45
S 1734 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 13:00
S 1735 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 13:15
S 1736 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 13:30
S 1737 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 13:45
S 1738 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 14:00
S 1739 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 14:15
S 1740 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 14:30
S 1741 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 14:45
S 1742 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 15:00
S 1743 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 15:15
S 1744 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 15:30
S 1745 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 15:45
S 1746 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 16:00
S 1747 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 16:15
S 1748 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 16:30
S 1749 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 16:45
S 1750 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 21.01.2020 17:00
S 1751 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 10:00
S 1752 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 10:15
S 1753 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 10:30
S 1754 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 10:45
S 1755 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 11:00
S 1756 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 11:15
S 1757 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 11:30
S 1758 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 11:45
S 1759 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 13:00
S 1760 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 13:15
S 1761 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 13:30
S 1762 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 13:45
S 1763 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 14:00
S 1764 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 14:15
S 1765 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 14:30
S 1766 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 14:45
S 1767 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 16:00
S 1768 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 16:15
S 1769 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 16:30
S 1770 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 16:45
S 1771 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 22.01.2020 17:00
S 1772 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 10:00
S 1773 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 10:15
S 1774 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 10:30
S 1775 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 10:45
S 1776 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 11:00
S 1777 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 11:15
S 1778 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 11:30
S 1779 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 11:45
S 1780 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 13:00
S 1781 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 13:15
S 1782 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 13:30
S 1783 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 13:45
S 1784 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 14:00
S 1785 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 14:15
S 1786 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 14:30
S 1787 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 14:45
S 1788 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 15:00
S 1789 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 15:15
S 1790 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 15:30
S 1791 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 15:45
S 1792 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 16:00
S 1793 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 16:15
S 1794 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 16:30
S 1795 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 16:45
S 1796 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 23.01.2020 17:00
S 1797 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 10:00
S 1798 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 10:15
S 1799 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 10:30
S 1800 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 10:45
S 1801 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 11:00
S 1802 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 11:15
S 1803 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 11:30
S 1804 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 11:45
S 1805 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 14:00
S 1806 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 14:15
S 1807 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 14:30
S 1808 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 14:45
S 1809 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 15:00
S 1810 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 24.01.2020 15:15
İLAN OLUNUR