Yazdır

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

MADDE 1- Belediye sınırları içerisinde Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Hat Kiralama İşi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
KİRALANACAK İŞ
MADDE 2-

GÜZERGAH İHALE TARİHİ İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT%3
SAFRANBOLU BELEDİYE SINIRLARI 25/09/2019 15:30 15.150,00 TL/AY 27.270,00 TL

İŞİN SÜRESİ
MADDE 3-
Kiralama Süresi 5 (beş) yıldır.
İHALE TARİHİ VE SAATİ
MADDE 4-
Yukarıda niteliği ve özellikleri muhammen ihale bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen işin ihalesi 25/09/2019 tarihinde saat 15:30’da Yeni Mahalle Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi Kat:4 Safranbolu/Karabük adresindeki hizmet binasının 1. Katında bulunan Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Destek Hizmetler Müdürlüğünde görebilir ve ihale şartnamesini 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alabilirler.

MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
MADDE 5-

Kiralaması yapılacak işin muhammen ihale bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda madde l de gösterilmiştir. Tespit edilen muhammen bedele KDV dahil değildir. İstekliler KDV hariç fiyat üzerinden artırım yapacak olup KDV ihale bedeline eklenecektir. İstekliler söz konusu taşınmazın kiralama ihalesine katılabilmek için muhammen bedelin 5 yıllık kira toplamının en az %3 (yüzde 3) nispetinde geçici teminat bedelini 25/09/2019 tarihi saat 15:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünün veznelerine yada Halk Bankası Safranbolu Şubesi TR73 0001 2009 4770 0007 0000 02 nolu banka hesabına yatırmaları veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını, teminat olarak vermeleri mecburidir. Aksi taktirde verilen teklif dosyaları geçersiz sayılacaktır.
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.

 1. Tedavülde olan Türk Lirası,
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3. Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahvillerden herhangi biri,

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
MADDE 6-

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmakla birlikte ihaleye iştirak edecekler 500,00 TL (BEŞYÜZTÜRKLİRASI) bedel karşılığında şartname almak ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 25. ve 26. Maddesine uygun geçici teminat vermek zorunludur.
 2. İhaleye katılabilmek için,2886 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yazılı şartlar aranır
 3. Vergi dairesinden alacakları belgeyle; istekli firmalar 5 adet araçla 40.000 nüfuslu bir il veya ilçede en az 3 yıl süreyle toplu taşıma hizmeti verdiklerini belgeleyeceklerdir.

A-İsteklilerin Gerçek Kişi Olması Halinde;

 1. Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)
 2. Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)
 3. Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname
 4. Tebligat için adres beyanı
 5. Noter tasdikli İmza beyannamesi
 6. Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
 7. Şartname alındı makbuzu
 8. Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
 9. Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname
 10. Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.
 11. İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

B- İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;

 1. Tebligat için adres beyanı
 2. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
 3. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge
 4. Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.
 5. Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)
 6. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 7. Şartname alındı makbuzu
 8. Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
 9. Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,
 10. Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.
 11. İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

C) İsteklinin Bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf Olması Halinde;

 1. Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı.
 2. Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf Genel Kurulunca İşin Kiralanması hususundaki Genel kurul kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı.
 3. Dernek, Federasyon; Konfederasyon, Kooperatif veya Vakfı temsil edenlerin temsile Yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli suretinin ibrazı.
 4. Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. İhaleye katılacaklar, idareden onaylı aldıkları ihale şartnamesi ve eki yer görme belgesini |imzalayarak diğer belgelerle birlikte verilen teklif dosyası İçerisine koymaları zorunludur.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
MADDE 7- Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.
Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar;
A. İhaleyi yapan idarenin;

 1. İta amirleri,
 2. ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
 3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. (Değişik : 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç )

B. 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya ve gerekse bilvasıta ihaleye giremezler. Bu yasağa rağmen ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış ise, karar bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı irat kaydedilir ve ikinci defa yapılacak ihale neticesinde hasıl olacak fiyat farkı kendisinden hükmen tahsil edilir.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.