Yazdır
SAFRANBOLU BELEDİYE BŞK.

Şehir içi yolcu taşımacılığı hattı ihaleyle kiraya verilecektir

SAFRANBOLU BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047257
Şehir : Karabük / Safranbolu
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 11.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Belediye sınırları içerisinde Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Hat Kiralama İşi duyurusu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2019 15:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
25/09/2019 tarihi saat 15:00'a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeni Mahalle Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi Kat:4 Safranbolu/Karabük adresindeki hizmet binasının 1. Katında bulunan Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

MADDE 1- Belediye sınırları içerisinde Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Hat Kiralama İşi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.
KİRALANACAK İŞ
MADDE 2-

GÜZERGAH İHALE TARİHİ İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT%3
SAFRANBOLU BELEDİYE SINIRLARI 25/09/2019 15:30 15.150,00 TL/AY 27.270,00 TL

İŞİN SÜRESİ
MADDE 3-
Kiralama Süresi 5 (beş) yıldır.
İHALE TARİHİ VE SAATİ
MADDE 4-
Yukarıda niteliği ve özellikleri muhammen ihale bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen işin ihalesi 25/09/2019 tarihinde saat 15:30’da Yeni Mahalle Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi Kat:4 Safranbolu/Karabük adresindeki hizmet binasının 1. Katında bulunan Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Destek Hizmetler Müdürlüğünde görebilir ve ihale şartnamesini 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alabilirler.

MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
MADDE 5-

Kiralaması yapılacak işin muhammen ihale bedeli ve geçici teminat miktarı yukarıda madde l de gösterilmiştir. Tespit edilen muhammen bedele KDV dahil değildir. İstekliler KDV hariç fiyat üzerinden artırım yapacak olup KDV ihale bedeline eklenecektir. İstekliler söz konusu taşınmazın kiralama ihalesine katılabilmek için muhammen bedelin 5 yıllık kira toplamının en az %3 (yüzde 3) nispetinde geçici teminat bedelini 25/09/2019 tarihi saat 15:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünün veznelerine yada Halk Bankası Safranbolu Şubesi TR73 0001 2009 4770 0007 0000 02 nolu banka hesabına yatırmaları veya bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektuplarını, teminat olarak vermeleri mecburidir. Aksi taktirde verilen teklif dosyaları geçersiz sayılacaktır.
Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler.

 1. Tedavülde olan Türk Lirası,
 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3. Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahvillerden herhangi biri,

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
MADDE 6-

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmakla birlikte ihaleye iştirak edecekler 500,00 TL (BEŞYÜZTÜRKLİRASI) bedel karşılığında şartname almak ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 25. ve 26. Maddesine uygun geçici teminat vermek zorunludur.
 2. İhaleye katılabilmek için,2886 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yazılı şartlar aranır
 3. Vergi dairesinden alacakları belgeyle; istekli firmalar 5 adet araçla 40.000 nüfuslu bir il veya ilçede en az 3 yıl süreyle toplu taşıma hizmeti verdiklerini belgeleyeceklerdir.

A-İsteklilerin Gerçek Kişi Olması Halinde;

 1. Kanuni ikametgâh belgesi ( son 1 ay içinde alınmış olacak)
 2. Nüfus cüzdan sureti, (T.C Kimlik Numarası belirtilecektir.)
 3. Kayıtlı ise bağlı bulunduğu odasından alacağı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge, değil ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamlarında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname
 4. Tebligat için adres beyanı
 5. Noter tasdikli İmza beyannamesi
 6. Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
 7. Şartname alındı makbuzu
 8. Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
 9. Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname
 10. Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.
 11. İhaleye girecek gerçek kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

B- İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde;

 1. Tebligat için adres beyanı
 2. Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri
 3. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden son 1 ay içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna ve 4734 sayılı kanun kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair belge
 4. Tüzel kişinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale yasaklısı olmadığına dair vereceği taahhütname.
 5. Şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi(Değişiklik ekleri ile birlikte)
 6. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 7. Şartname alındı makbuzu
 8. Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği
 9. Vekâlet durumunda noter tasdikli vekâletname,
 10. Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi doldurulacaktır.
 11. İhaleye girecek tüzel kişilerin Belediyemize emlak, su, çtv, kira vb. gibi borcu bulunmadığına dair ihale tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge.

C) İsteklinin Bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf Olması Halinde;

 1. Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı.
 2. Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf Genel Kurulunca İşin Kiralanması hususundaki Genel kurul kararının Noterden tasdikli suretinin ibrazı.
 3. Dernek, Federasyon; Konfederasyon, Kooperatif veya Vakfı temsil edenlerin temsile Yetkili kılındıklarına dair kararın noter tasdikli suretinin ibrazı.
 4. Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. İhaleye katılacaklar, idareden onaylı aldıkları ihale şartnamesi ve eki yer görme belgesini |imzalayarak diğer belgelerle birlikte verilen teklif dosyası İçerisine koymaları zorunludur.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
MADDE 7- Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.
Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar;
A. İhaleyi yapan idarenin;

 1. İta amirleri,
 2. ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
 3. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. (Değişik : 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç )

B. 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan doğruya ve gerekse bilvasıta ihaleye giremezler. Bu yasağa rağmen ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış ise, karar bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı irat kaydedilir ve ikinci defa yapılacak ihale neticesinde hasıl olacak fiyat farkı kendisinden hükmen tahsil edilir.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.