Yazdır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ
(EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
HATTIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.

1- Kuruluşumuzca Güdül-Ankara (AŞTİ) hattında 12 (oniki) adet Özel Toplu Taşıma Aracı çalıştırılmak üzere, Güdül İlçesinde kurulmuş olan taşıma birlik veya kooperatiflerine hattın 10 yıl süreli kiraya verilmesi işinin ihalesi, 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
2- Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 100 - TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.
3- İhale 22/11/2018 tarihinde Perşembe günü saat:11.00’de Emniyet Mah Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 22/11/2018 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No:5 A Blok Zemin Katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1 Nolu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş Bankodan, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.
4- 12 (oniki) adet aracın tamamı için 1(bir) yıllık hat kiralama muhammen bedeli 12.000,00 - TL.(%18 KDV hariç) olup, muhammen bedelin % 3’ü oranında (360,00 - TL.) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.
5- İsteklilerden ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır;
a)İsteklinin , Güdül İlçesinde kurulmuş olan taşıma birlik veya kooperatifi adına belgesi ve adres beyanının olması,
b) Taşıma birlik veya kooperatiflerin imza ve yetki sirkülerinin veya taşıma birlik veya kooperatiflerin adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması,
c) İsteklinin 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısının (2886 sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar) dosyasına eklenmesi,
ç) Taşıma birlik veya kooperatiflerin üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili hususları gösteren kayıtlı belgeler ile birlikte halen faaliyette olduğuna dair Ticaret Odası faaliyet belgesi veya Ticaret Odası siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
d) İhale ve işletme şartnamesi alındı makbuzu ile İhale ve işletme şartnamesinin istekli tarafından imzalanarak teklif zarfında sunulması,
e) İsteklilerin şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi,
6- İstekliler tekliflerini ihale şartnamesine göre 12 (oniki) adet araç için 1(bir) yıllık KDV hariç olarak vereceklerdir. İhaleye çıkılan hattaki toplam 12 (oniki) adet araç sayısı üzerinden tamamına toplu teklif verilmesi gerekmektedir .
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.