Yazdır
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Özel toplu taşıma aracı çalıştırmak üzere hat kiralama işi yaptırılacaktır

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889800
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 10.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BAŞKENT 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Güdül-Ankara (AŞTİ) hattında 12 (oniki) adet Özel Toplu Taşıma Aracı çalıştırılmak üzere, Güdül İlçesinde kurulmuş olan taşıma birlik veya kooperatiflerine hattın 10 yıl süreli kiraya verilmesi iş
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emniyet Mah Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİ
(EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
HATTIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.

1- Kuruluşumuzca Güdül-Ankara (AŞTİ) hattında 12 (oniki) adet Özel Toplu Taşıma Aracı çalıştırılmak üzere, Güdül İlçesinde kurulmuş olan taşıma birlik veya kooperatiflerine hattın 10 yıl süreli kiraya verilmesi işinin ihalesi, 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
2- Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 100 - TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.
3- İhale 22/11/2018 tarihinde Perşembe günü saat:11.00’de Emniyet Mah Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 22/11/2018 tarihinde, Perşembe günü saat 11:00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mahallesi Hipodrum Caddesi No:5 A Blok Zemin Katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1 Nolu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş Bankodan, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.
4- 12 (oniki) adet aracın tamamı için 1(bir) yıllık hat kiralama muhammen bedeli 12.000,00 - TL.(%18 KDV hariç) olup, muhammen bedelin % 3’ü oranında (360,00 - TL.) 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.
5- İsteklilerden ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır;
a)İsteklinin , Güdül İlçesinde kurulmuş olan taşıma birlik veya kooperatifi adına belgesi ve adres beyanının olması,
b) Taşıma birlik veya kooperatiflerin imza ve yetki sirkülerinin veya taşıma birlik veya kooperatiflerin adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması,
c) İsteklinin 2886 sayılı yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısının (2886 sayılı yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar) dosyasına eklenmesi,
ç) Taşıma birlik veya kooperatiflerin üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili hususları gösteren kayıtlı belgeler ile birlikte halen faaliyette olduğuna dair Ticaret Odası faaliyet belgesi veya Ticaret Odası siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
d) İhale ve işletme şartnamesi alındı makbuzu ile İhale ve işletme şartnamesinin istekli tarafından imzalanarak teklif zarfında sunulması,
e) İsteklilerin şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi,
6- İstekliler tekliflerini ihale şartnamesine göre 12 (oniki) adet araç için 1(bir) yıllık KDV hariç olarak vereceklerdir. İhaleye çıkılan hattaki toplam 12 (oniki) adet araç sayısı üzerinden tamamına toplu teklif verilmesi gerekmektedir .
7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.