Yazdır
MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SAN. TİC. A.Ş.

Deniz yolu toplu ulaşım hattı ve taşınmaz MUTTAŞ tarafından kiraya verilecektir

MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SAN. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yeni Otobüs Terminalinde bulunan taşınmaz ve 2 adet deniz yolu toplu ulaşım hattı kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

  1. Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen Yeni Otobüs Terminalinde bulunan taşınmaz ve 2 adet deniz yolu toplu ulaşım hattı; 11/06/2019 tarihinde saat 10:00‘da, Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:63 Menteşe Muğla adresindeki “Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi toplantı salonunda“ , İhale Komisyonu huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

S.N. İLÇE MEVKİ MAHALLE ADA PARSEL NİTELİĞİ KAPI ALAN (m²) YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ(₺) GEÇİCİ TEMİNAT (₺)
1 Menteşe Dirgeme Yolu ( Yeni Otogar Alanı ) Muslihittin 432 271 Büfe 18 16,31 46.525,00+KDV 4.653,00 ₺
2 Ortaca-Köyceğiz Dalyan Mahallesi Deniz Kızı Restoran - Köyceğiz İlçesi Çandır Mahallesi Horozlar mevkii Dalyan-Çandır ˗ ˗ DALYAN -ÇANDIR DENİZ YOLU TOPLU ULAŞIM HATTI ˗ ˗ 11.016,00 +KDV 991,44 ₺
3 Ortaca-Köyceğiz Dalyan Mahallesi Portakal Otel Önü - Çandır Mahallesi Mevkii Dalyan-Çandır ˗ ˗ DALYAN -ÇANDIR DENİZ YOLU TOPLU ULAŞIM HATTI ˗ ˗ 11.016,00 +KDV 991,44 ₺

  1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No:63 Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Menteşe Muğla adresinden görülebilir ve 100,00 TL ( Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

  2. İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

  1. İkametgâh Belgesi,
  2. Nüfus Kayıt Örneği ve Kimlik Sureti,
  3. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge.
  1. TÜZEL KİŞİLERDEN:
  1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.


C. ORTAK BELGELER
1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
3. Onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’
4. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak Kira/Ecrimisil/İşgaliye/İlan ve Reklam borcu olmadığına dair belge,
5. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,
6. Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,
7. 2. Ve 3. Sıradaki ilanlar için İlgili Odaya kayıtlı olmak ve faaliyetleri arasında; içsularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb. Nace Kodu : 50.30.08) ve iç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb., Nace Kodu : 50.40.05) bulunması,
8. 2. Ve 3. Sıradaki ilanlar için İsteklilerin durumlarının 19/04/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcraya Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun hükümlerine uygun olması,
9. Adli Sicil Kaydı
D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4.İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 10/06/2019 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.
6. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
7. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
8. 1. Sıradaki ilanın kira bedel aylık olarak her ayın yer teslim günü mesai saati sonunda, 2. ve 3. sıradaki kiralananların kira bedeli ilk taksit sözleşme imza tarihinde olmak üzere 4 aylık periyotlarla 3 eşit taksitle mesai bitimine kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirdiği hesaba ödenir.
9. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.