Yazdır

BESAŞ Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret A. Ş

Şirketimize ait 3 kamyon 2 kamyonet satış işi açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.


AÇIK ARTTIRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

1-İdarenin
a) adresi :Balat Mh. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:20 P:K:. 493 16159
Nilüfer/ BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 444 44 11 (0224) 243 12 53
c) elektronik posta adresi : satinalma@besasekmek.com.tr
2-İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı :3 Adet Kamyon, 2 Adet Kamyonet
16 BFZ 79 Mitsubishi Canter FE859 G KAPALI KASA
16 NAB 89 Mitsubishi Canter TF B75 L KAPALI KASA
16 JZR 46 Mitsubishi Canter TF B75 L KAPALI KASA
16 NYJ 64 Iveco Daily 35S 15 KAMYONET
16 UT 164 Fiat Ducato Kamyonet Frigofirik Kasa
b) teslim yeri :Besaş A.Ş Organize sanayi bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:20 P.K.493 16159- Nilüfer/BURSA
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : BESAŞ A.Ş. TOPLANTI SALONU,
b) tarihi ve saati : 15.10.2019 Saat:15:00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. Tebligat için adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon faks numarası ve varsa e-mail adresi
  1. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi,

  2. Şirketler için imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi

  3. Vekaleten katılma halinde noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi.

  4. Teklif mektubu

  5. İstekliler teklif verecekleri her araç için 1000,00 TL (BinTürkLirası) nakdi teminatı mali işler birimine yatıracaklar veya banka teminat mektubu belgesi sunacaklardır.

  6. İhale tüm isteklilere açıktır.

 2. İhale dokümanı bedelsiz olarak Besaş Satınalma biriminden alınabilir.

 3. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ruhsat ve diğer kanuni işlemleri sözleşmeyi takiben 5 iş günü içersinde tamamlayacaktır.

 4. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az ..10.. takvim günü olmalıdır.

 5. Araç Satış İhalesi 4734 sayılı kamu ihale kapsamı dışında olduğundan şirketimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihaleyi dilediğine vermekte serbesttir.

 6. İhaleye katılacak istekliler ihale konusu aracı görmek ve bilgi almak için Besaş satınalma birimi ile irtibat kurabilirler.