Yazdır

T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

S.NO Plaka No
(Trafikten Çekilmiş )
Markası/
Cinsi
Modeli Model
Yılı
Kıymet Takdir Komisyonu
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 07 GBE 87 Opel insignia/ Otomobil Manuel vites, benzin, 2010 40.451,00 1.213,53 05/10/2018 14:30
2 07 HT 700 Mercedes/ Otomobil Otomatik vites, benzin, 1998 41.772,17 1.253,17 05/10/2018 14:40
3 07 BKK 26 Isuzu D-Max/
Kamyonet
Manuel vites, dizel, 2008 25.750,00 772,50 05/10/2018 14:50
4
07 BKK22 Isuzu D-Max/
Kamyonet
Manuel vites, dizel, 2008 25.950,00 778,50 05/10/2018 15:00
5 07 CSS 26 Opel Vectra/ Otomobil Manuel vites, benzin, 2001 17.711,21 531,34 05/10/2018 15:10
6 07 CEF 50 Isuzu MD 27 SA/Otobüs Manuel vites, dizel, 1998 13.500,00 405,00 05/10/2018 15:20

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait 6 (Altı) adet (1.- 6. sıra) aracın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanun’un 45’nci Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah adresini, geçici teminat makbuzunu (Yatırılacak Hesap, Ziraat Bankası Güllük Şubesi İBAN: TR36 0001 0025 7567 8545 4950 35) ibraz etmesi gerekmektedir. Tüzel kişilerin veya tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3-İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4- İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.
5- Araçlar ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç v.b. alıcısına aittir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Araçlar Antalya Valiliği Ek Hizmet Binası Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Saha Amirliğinde görülebileceklerdir.
8- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.antalyayikob.gov.tr adresinden öğrenilebilir.