Yazdır
ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Araç satışı yapılacaktır

ANTALYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet otomobil,2 adet kamyonet,1 adet otobüs satışı
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Muratpaşa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C
ANTALYA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
ARAÇ SATIŞ İHALE İLANI

S.NO Plaka No
(Trafikten Çekilmiş )
Markası/
Cinsi
Modeli Model
Yılı
Kıymet Takdir Komisyonu
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 07 GBE 87 Opel insignia/ Otomobil Manuel vites, benzin, 2010 40.451,00 1.213,53 05/10/2018 14:30
2 07 HT 700 Mercedes/ Otomobil Otomatik vites, benzin, 1998 41.772,17 1.253,17 05/10/2018 14:40
3 07 BKK 26 Isuzu D-Max/
Kamyonet
Manuel vites, dizel, 2008 25.750,00 772,50 05/10/2018 14:50
4
07 BKK22 Isuzu D-Max/
Kamyonet
Manuel vites, dizel, 2008 25.950,00 778,50 05/10/2018 15:00
5 07 CSS 26 Opel Vectra/ Otomobil Manuel vites, benzin, 2001 17.711,21 531,34 05/10/2018 15:10
6 07 CEF 50 Isuzu MD 27 SA/Otobüs Manuel vites, dizel, 1998 13.500,00 405,00 05/10/2018 15:20

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait 6 (Altı) adet (1.- 6. sıra) aracın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanun’un 45’nci Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile, hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri içerisinde Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah adresini, geçici teminat makbuzunu (Yatırılacak Hesap, Ziraat Bankası Güllük Şubesi İBAN: TR36 0001 0025 7567 8545 4950 35) ibraz etmesi gerekmektedir. Tüzel kişilerin veya tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3-İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
4- İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.
5- Araçlar ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç v.b. alıcısına aittir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Araçlar Antalya Valiliği Ek Hizmet Binası Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Saha Amirliğinde görülebileceklerdir.
8- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.antalyayikob.gov.tr adresinden öğrenilebilir.