Yazdır
GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7 adet otomobil, kamyonet ve iş makinelerinin satışı yapılacaktır

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113630
Şehir : Bursa / Gürsu
Yıl : 2000
Motor Hacmi : 1801 - 2000 cm3
Plaka & Uyruk : Türkiye (TR) Plakalı
Yayınlandığı Gazeteler

A GAZETE 09.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
A GAZETE 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Gürsu/Bursa’daki Belediye Hizmet Binası Toplantı Odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemiz envanterine kayıtlı muhtelif özelliklerde 7 adet otomobil, kamyonet ve iş makinelerinin satılması işi , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35(c) maddesi açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi 21/01/2020 Salı günü saat 10:00 da Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5 Gürsu/Bursa’daki Belediye Hizmet Binası Toplantı Odasında yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Araçlar Listesi
DEMİRBAŞ NO PLAKASI MARKASI MODEL MOTOR
NO
ŞASİ NO TAHMİNİ DEĞERİ GEÇİCİ
TEMİNAT
229 16 APA 01 Renault Laguna 2.0 Otomobil 2000 F4RF780 C010002 VF1B56P 6522446976 11.625,00 TL 348,75 TL
5382 16 APA 02 Tofaş Fiat Kartal SLX Otomobil 1993 131D10166059489 NM4131B0000722029 6.500,00 TL 195,00 TL
5364 16 APA 17
(Çekme Belgeli)
Mercedes Benz Özel Amaçlı(Cenaze Aracı) 1991 60201114011230 WDB6024621P141248 3.500,00 TL 105,00 TL
7512 16 APA 29 BMC Levend 60 BDT Tenteli Kasa Kamyonet 2004 18V823BD70863 NMC600BDTSH101436 9.000,00 TL 270,00 TL
5603 16 APA 69 BMC Levend BDC Kamyonet 2004 18V823BD70495 NMC600BDCSH100510 7.875,00 TL 236,25 TL
5004 16 APA 70 BMC Levend BDC Çift Kabinli Kamyonet 2004 18V823BD70496 NMC600BDCSH100511 8.125 ,00 TL 243,75 TL
86 GÜRSU 1110 CAT Grayder 120 G 1985 7211572 087V07510 60.750,00 TL 1.822,50 TL

Satış listesinde yer alan her bir araç listedeki sıraya uygun olarak tahmini değer+KDV ilave edilerek ayrı ayrı ihale edilecektir.
İhale dökümanı Zafer Mah. Beşevler Cad.No:5 Gürsu/Bursa’daki Belediye Hizmet Binası Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir veya KDV dahil 100,00 TL bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya kimlik belgesi (nüfus kağıdı veya nüfus cüzdan örneği),
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi vermesi,
4- İhale dokümanının alındığını gösterir belge (makbuz)
5- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (2.) ve (3.) maddelere göre temin edecekleri belgeler,
6) Telefon veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
7) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İstekliler yukarıda belirtilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.


ADRES : TELEFON: 0-224-371 50 00
Gürsu Belediye Başkanlığı
Zafer Mah. Beşevler Cad. No:5
Gürsu/BURSA İLAN OLUNUR