Yazdır
FAHRİ ASLAN

Riskli yapı, kentsel dönüşüm ve altyapı duyurularının ilanen tebliği

FAHRİ ASLAN

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070150
Şehir :
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 21.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
İsmail KELEŞ Mehmet 1920 Devrek

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Adresin meçhul olması:
Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.
(2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır.
(3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
(4) İlanen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.

İlanen tebligat usulü:
"Madde 49 - (1) İlanen tebliğ, 48 inci madde gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:
a) İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz.
b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.
c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilan da (a) ve (b) bendi hükümlerine göre yapılır. İki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.
(2) Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar."

İlanın yaptırılması:
"Madde 50 -
(1) İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 8(*) inci maddeye göre ilgilisinden alınarak 49 uncu madde gereğince yayımlattırılır.
(2) İlan yabancı bir ülke gazetesiyle yayımlanacak ise 38(**) ila 41(***) inci madde hükümleri de kıyasen uygulanır."

(*) Ücret ve masrafların peşin ödenmesi:
Madde 8 - (1) Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hüküm bulunmadıkça 6 ncı madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7 nci madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir.
(2) Tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir.
(3) Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir.
(4) Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.
(5) Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39 uncu madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır.

(**) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat:
Madde 38 - (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir.
(2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(3) Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır.

(***) Müddet tayini:
Madde 41 - (1) Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120125-7.htm

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT
Adı Soyadı Baba Adı Doğum Tarihi Doğum Yeri
İsmail KELEŞ Mehmet 1920 Devrek


Yukarıda Adı geçenin mirasçılarına;
Ankara ili Mamak İlçesi Bahçelerüstü Mahallesinde kain tapunun 36142 Ada 1 nolu parselinde kayıtlı 731,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazdaki yapı ,6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’a göre riskli yapı olarak tespit edilmiş ve yıkılmıştır.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin birinci fıkrası ve Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesi uyarınca taşınmazın değeri 18/09/2019 tarih ve 2019-ÖZEL-108 nolu değerlendirme raporu ile CLS Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş’ne yaptırılmıştır. Değerleme Firması Tarafından arsanın 1 m2 sine 752 TL değer biçilmiştir. Taşınmazın tüm maliklerine toplantı yapılacağına dair davet 15.09.2019 tarihinde elden ulaştırılmıştır. Maliklerle 20.09.2019 tarihinde, saat 12.30’ da Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:26/4 Çankaya/ANKARA adresinde yapılan toplantı sonucunda FAHRİ ASLAN-BİRLİK İNŞAAT(SİNCAN V.D.**********) ile anlaşma yapılmasına ve daha önce yapılan sözleşmelerin kabul edilmesine, bir paylaşım listesi hazırlanmasına bu listenin ve toplantı karar tutanağının toplantıya katılmayanlara tebliğ edilmesine maliklerin üçte iki arsa payı oranı ile karar verilmiştir.
İş bu toplantı karar tutanağı ve ekleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yurt içi ve dışındaki yasal adreslerinize tebliğ edilemediğinden 6306 sayılı Kanun 6. maddesinin birinci fıkrası ve Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin ‘’…….Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir……’’ hükmü uyarınca iş bu tebligat tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
Bahse konu paylaşım listesinde;
1- İSMAİL KELEŞ’in 63,00 m2 Hissesinde BODRUM KAT KUZEY-BATI (55. Ve 56. Sokağa) CEPHELİ DAİRENİN %55 i yada 47,376.00 TL PARA teklif edilmiştir. Mirasçılar verasetteki hisseleri oranında murislerinin hisselerinden paylarını alacaktır.
Teklifin kabul edilmesi halinde tebliğin gazetede ilanı tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde yukarıda anılan firma ile Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile Vekaletnamenin İmzalanması GEREKMEKTE olup , FAHRİ ASLAN ile Ahi Evran Mahallesi Denizyolu Sokak No : 16/4 Sincan /ANKARA adresinde veya TEL: 0542 657 39 42 numaralı telefonundan irtibata geçilebileceği, aksi taktirde;
6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrası ve Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesi hükümlerince anlaşma sağlamayan maliklerin arsa paylarının , anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satışının gerçekleşmesi için Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulacağı tarafınıza rica ve TEBLİĞ olunur. 17.10.2019 FAHRİ ASLAN

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.