Yazdır
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İZİN VE TAHSİSLER DAİR.BAŞK.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın durdurma kararının ilanen tebliği

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İZİN VE TAHSİSLER DAİR.BAŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01122466
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 29.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre adı geçen kuruluşa ilanen tebliğ olunur
Tebligat Muhatabı
:
ATAK FM RADYO SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Adresin meçhul olması:
Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.
(2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır.
(3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
(4) İlanen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.

İlanen tebligat usulü:
"Madde 49 - (1) İlanen tebliğ, 48 inci madde gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:
a) İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz.
b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.
c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilan da (a) ve (b) bendi hükümlerine göre yapılır. İki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.
(2) Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar."

İlanın yaptırılması:
"Madde 50 -
(1) İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 8(*) inci maddeye göre ilgilisinden alınarak 49 uncu madde gereğince yayımlattırılır.
(2) İlan yabancı bir ülke gazetesiyle yayımlanacak ise 38(**) ila 41(***) inci madde hükümleri de kıyasen uygulanır."

(*) Ücret ve masrafların peşin ödenmesi:
Madde 8 - (1) Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hüküm bulunmadıkça 6 ncı madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7 nci madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir.
(2) Tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir.
(3) Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir.
(4) Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.
(5) Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39 uncu madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır.

(**) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat:
Madde 38 - (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir.
(2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(3) Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır.

(***) Müddet tayini:
Madde 41 - (1) Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120125-7.htm

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

İLANI VEREN KURUMUN;
UNVANI: T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
ADRESİ: Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No:13 Bilkent/ANKARA
“**********” vergi numaralı ve “ATAK FM RADYO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluşun Samsun il merkezinde izinsiz yayın yaptığı tespit edildiğinden 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre adı geçen kuruluş hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlarının durdurulması hususunda uyarılmasına karar verilmiştir.
MUHATAP KURULUŞUN;
UNVANI: “ATAK FM RADYO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.”
ADRESİ: Kale Mah. Osmaniye Cad. 145. Sokak Site İş Hanı No:10 Kat:4 İlkadım/SAMSUN
ÜST KURUL KARAR TARİHİ : 15.10.2019 SAYISI: 2019/42-5
Üst Kurula Samsun ili Çarşamba ilçesine yönelik yerel radyo (R3) lisans başvurusu bulunan ve 6112 sayılı yasanın Geçici 4 üncü maddesi kapsamında Üst Kurulca izin verilen yerleşim yerinde radyo yayınlarına devam eden “Atak FM Radyo Sanayi ve Ticaret A.Ş.” unvanlı ve "Atak FM" çağrı işaretli kuruluşunuzun, Samsun il merkezinde izinsiz yayın yaptığı tespit edilmiş olup, buna ilişkin Üst Kurulun 15.10.2019 tarihli ve 2019/42 sayılı toplantısında alınan 5 nolu karar ile;“...Üst Kurul kayıtlarında medya hizmet sağlayıcı kuruluş olarak yer alan ancak, 6112 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yayın yapma hakkı olmamasına rağmen izinsiz yayın yaptığı ... tespit edilen ... “Atak FM Radyo Sanayi ve Ticaret A.Ş.” unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, 6112 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “(2) Yayın lisansı olmasına rağmen lisans tipi dışında yayın yapan ve izinsiz verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar Üst Kurulca uyarılır, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayına devam edenler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır.” hükmü ile Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Radyo ve televizyon kuruluşları, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında kullanımlarına verilen kanal ve frekans haricinde kanal ve frekans kullanarak yayın yapamazlar. İzinsiz kanal veya frekans kullanan kuruluşlar, bu yayınlarını durdurmaları için 15 gün süre verilerek uyarılır ve bu süre sonuna kadar durdurmadıkları takdirde Üst Kurulca vericileri mühürlenerek kapatılır ve Kanunun 33 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.” hükmü uyarınca, izinsiz yayınlarını Daire yazısının tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içerisinde durdurmaları yönünde UYARILMALARINA, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayınlara devam edilmesi halinde izinsiz yayınlara ait verici cihazlarının mühürlenerek durdurulmasına ve ilgili kuruluş yetkilileri hakkında 6112 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Hukuk Müşavirliğince yasal işlem başlatılmasına..." yönünde karar verilmiştir. Buna göre, Samsun il merkezine yönelik 90.30 MHz frekansından yapmakta olduğunuz izinsiz radyo yayınlarını yazımızın tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içinde durdurmanız ve neticeden Üst Kurula bilgi vermeniz gerekmektedir. Yapılan uyarıya rağmen izinsiz radyo yayınlarınızın devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 6112 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesi kapsamında işlem tesis edileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.