Yazdır
SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet

SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01137954
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 26.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
BURSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
16.03.2020 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Toplantı çeşitleri:
Madde 5 - (1) Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.
b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.
c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır.
(2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz.

Çağrı usulü:
Madde 10 - (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır.
(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.
(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.
(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

BURSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO : 54692/63523
TİCARET ÜNVANI : SUNTEKS DOKUMA BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TİCARİ ADRESİ : Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:5 BURSA

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu 21/02/2020 tarih ve 2020-03 no’lu karara istinaden;
16.03.2020 tarihinde saat:10:00’da, şirket merkez adresi olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:5 BURSA adresinde aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
Bu toplantıya katılabilmek için ortakların toplantı gününden bir hafta öncesine kadar, şirket ortaklarına tevzi edilmiş bulunan hisse senetlerini, şirketimize tevdi ederek veya bir bankaya tevdi edildiğini gösterir yazılı bir belgeyi aynı süre içerisinde şirketimize ibraz ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi Genel Kurul Toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği yer alan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

ŞİRKET YETKİLİSİ
Adı Soyadı / Ünvanı
Kaşe / İmza
16.03.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2-Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3-Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakere edilmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü hakkında karar alınması,
4-Dilekler ve temenniler,
5-Kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum ……… TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Sunteks Dokuma Boya Apre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 16.03.2020 tarihinde, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Karaer Cad. No:5 BURSA adresinde, saat:10:00’da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………’ yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı / Ünvanı
Tarih ve İmza


Not : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noterden tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.