Yazdır
KOCAELİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

KOCAELİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01149596
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM YAKA KOCAELİ 12.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Türk Dişhekimleri Birliği Kocaeli Dişhekimleri Odası Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
25.04.2020 10:00

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Kanuna ve ana sözleşmelerine uygun olarak yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Genel kurul toplantıları ve çağrı:
"Madde 5 - Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurul toplantıları yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine, dört yılda bir olmak üzere,
a) Oda genel kurulları Ocak, Şubat ve Mart aylarında,
b) Birlik genel kurulları Mayıs ayında,
c) Federasyon genel kurulları Haziran ayında,
d) Konfederasyon genel kurulu Eylül ayında,
Kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul toplantıları, üye sayısına uygun büyüklükte salonda yapılır.
Yönetim kurulu kanuni şartları yerine getirmek suretiyle usulüne uygun şekilde genel kurulları zamanında yapmakla mükelleftir. Yönetim kurulu kendi takdir ve tespitleri ile genel kurul sürelerini Kanunda yazılı hükümlerin dışında tespit ve ilan edemez. Genel kurul toplantısını zamanında yapmayan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul işlemleri, odalarda bağlı olduğu birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeden sonraki iki ay içinde genel kurul yapılır.
Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanındaki sayfasında yayınlanır. Ayrıca, oda ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre ilan olunur. Federasyon ve Konfederasyon genel kurul toplantıları Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilan olunur. Genel kurula sunulacak raporlar toplantıdan onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkar meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanındaki sayfasından üyelerinin bilgilerine sunulur ve kuruluşun merkezinde ayrıca incelemeye açık tutulur. Genel kurul toplantısından, bir üst kuruluş yazılı olarak onbeş gün önce haberdar edilir.
Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları, kuruluş genel kurullarını kuruluş tarihinden sonraki doksan gün içinde yaparlar."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni


KONGRE İLANI


Türk Dişhekimleri Birliği Kocaeli Dişhekimleri Odası 17.0lağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2020 Cumartesi günü saat 10:00'da Sivil Toplum Merkezi 8 Nolu Salonda yapılacaktır. Tüzüğümüze göre seçim 26.04.2020 Pazar günü saat 09:00 -17:00 arasında Kocaeli Dişhekimleri Odasında yapılacaktır.
17.0lağan Genel Kurul çoğunluğu sağlanamazsa, toplantı 02.05.2020 Cumartesi günü Sivil Toplum Merkezi 8 Nolu Salonda saat 10:00, Organ seçimleri 03.05.2020 Pazar günü saat 09:00 - 17:00 arasında Kocaeli Dişhekimleri Odasında çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemde yapılacaktır.
İLAN OLUNUR.

KOCAELİ DİŞHEKİMLERİ ODASI YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış
2- Divan Seçimi
3- Saygı Duruşu/ İstiklal Marşı
4- Yönetim Kurulu adına Başkanın konuşması
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
6- Kesin Hesap Raporunun okunması
7- Denetleme Kurulu Raporunun okunması
8- Yönetim ve Denetim Kurullarının Müzakeresi
9- Yönetim ve Denetim Kurulunun İbrası
10- Yeni dönem tahmini bütçenin okunarak karara bağlanması
11- Menkul ve gayrimenkul alım ve satımı için seçilecek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
12- Oda Yönetim Kurulunda ve diğer organlarda görev alanlara verilecek harcırahın karara bağlanması
13- Yeni döneme ilişkin dilek ve temenniler
14- Seçime katılacak adayların belirlenmesi ve açıklanması
15- Bir gün sonrası organların seçimi (saat 9:00 - 17:00 arası)

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.