Yazdır

TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TASFİYE MEMURLUĞU’NDAN


Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.12.2019 günü Saat 11:00 aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere “Cumhuriyet Blv.127/8 Alsancak/İZMİR” adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız bu toplantıya bizzat katılabileceği gibi, vekil aracılığıyla da katılabileceklerdir. Ortakların vekil aracılığıyla toplantıya katılabilmeleri için, aşağıda örneği verilen vekaletname formunu imzalayarak imzalarını noterde onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TASFİYE MEMURLUĞU
Kaşe+İmza2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

  1. Açılış ve başkanlık divanının seçimi,
  2. Başkanlık Divanına, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
  3. Şirketin 2018 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının incelenmesi ve onaylanması,
  4. 2018 yılı Tasfiye Memuru Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
  5. Tasfiye Memurunun 2018 yılı için ibrasına karar verilmesi,
  6. Kar dağıtımı hususunun müzakeresi ve oylanması,
  7. Yeni tasfiye memuru seçilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
  8. Tasfiye Memuruna ödenecek ücret konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
  9. Dilekler ve kapanış.


VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Hissedarı bulunduğum TASFİYE HALİNDE ASLAN KURŞUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 26.12.2019 günü Saat:11:00 ’de “Cumhuriyet Blv.127/8 Alsancak/İZMİR” adresinde yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .........................................................’yi vekil tayin ettim/ettik. Vekaleti Veren
İsim –İmza –Tarih
Vekaleti Verenin
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

NOT:Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde Vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.