Yazdır

KONGRE İLANI
MARMARA OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu 01.10.2019 Salı günü Saat:15.00‘de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Çekirge Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No: 1 Osmangazi / BURSA adresinde toplanacaktır.
Toplantıya katılacak ortaklarımızdan hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin giriş kartı alabilmeleri için, toplantı gününden yedi gün öncesine kadar hisse senetlerini milli bir bankaya tevdi ederek alacakları bir makbuzu yada hisse senetlerini şirket merkezimize doğrudan ibra etmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun olarak verecekleri vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri mümkün bulunmaktadır.

G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek H.Huzurların tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin üç yıllık süre için seçimi
9. Yönetim Kurulu üyelerine, T.K.K.nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası için izin verilmesi,
10. Dilek ve kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum MARMARA OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ’ nin 01.10.2019 Salı günü Saat 15.00’de Çekirge Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No: 1 Osmangazi / BURSA adresinde yapılacak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………….vekil tayin ettim. ……../……./2019
VEKALETİ VEREN
İsim T.C.No İmza Tarih
Yönetim Kuruluna seçilmek için
muvafakat ediyorum.

VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti
verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.