Yazdır
MARMARA OTELCİLİK A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

MARMARA OTELCİLİK A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049842
Şehir : Bursa / Osmangazi
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
01.10.2019 15:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Toplantı çeşitleri:
Madde 5 - (1) Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.
b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.
c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır.
(2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz.

Çağrı usulü:
Madde 10 - (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır.
(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.
(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.
(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

KONGRE İLANI
MARMARA OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu 01.10.2019 Salı günü Saat:15.00‘de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Çekirge Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No: 1 Osmangazi / BURSA adresinde toplanacaktır.
Toplantıya katılacak ortaklarımızdan hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin giriş kartı alabilmeleri için, toplantı gününden yedi gün öncesine kadar hisse senetlerini milli bir bankaya tevdi ederek alacakları bir makbuzu yada hisse senetlerini şirket merkezimize doğrudan ibra etmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılmayacak ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun olarak verecekleri vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri mümkün bulunmaktadır.

G Ü N D E M

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek H.Huzurların tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin üç yıllık süre için seçimi
9. Yönetim Kurulu üyelerine, T.K.K.nun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası için izin verilmesi,
10. Dilek ve kapanış.

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum MARMARA OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ’ nin 01.10.2019 Salı günü Saat 15.00’de Çekirge Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No: 1 Osmangazi / BURSA adresinde yapılacak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………………………………….vekil tayin ettim. ……../……./2019
VEKALETİ VEREN
İsim T.C.No İmza Tarih
Yönetim Kuruluna seçilmek için
muvafakat ediyorum.

VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :
NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti
verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.