Yazdır

SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN


02 EKİM 2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 02 Ekim 2019 Çarşamba günü, Saat 18:00’de, Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:273 Gaziemir/İZMİR adresinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın belli gün ve saate yapılacak olağan genel kurul toplantısına bizzat teşrifleri veya kendilerini bir vekil aracılığıyla temsil ettirmeleri rica olunur. Vekâletname örneği yazımızın sonunda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Ali Efe SAYIN Yasin MAZLUM

GÜNDEM

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
  2. Divan heyetinin oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarına imza yetkisi verilmesi
  3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2018-2019 özel hesap dönemi faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü.
  4. 2018-2019 özel hesap dönemi Bilanço ve Kar/Zarar cetvellerinin okunması, kabulü.
  5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
  6. Dilek ve Temenniler, kapanış


Vekaletname Örneği


SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Hissedarı bulunduğum Smyrna Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 02 Ekim 2019 Çarşamba günü, Saat 18:00’de, Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:273 Gaziemir/İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………’i vekil tayin ettim.

ORTAĞIN ADI, SOYADI :
ADRESİ :
İMZASI :
Not: Vekâletnamenin bu genel kurula özellikli olarak toplantı gün ve saati yazılı olarak verilmesi, noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.