Yazdır
BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Adana Besi Yem San. ve Tic. A.Ş. ve Gökhan SİME

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

"Madde 103 - Aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yolu ile yapılır.
1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse,
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan mektup geri gelirse,
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa,
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma Gümrük Müdürlüğünden:


İLANEN TEBLİGATTIR
********** vergi numaralı Adana Besi Yem San. ve Tic. A.Ş. adına tanzimli 29.05.2014 / 2014/D1-03415, 05.06.2014 / 2014/D1-03580, 18.06.2014 / 2014/D1-03822 tarih ve sayılı D.İ.İ.B.’lerin re’sen kapatıldığına ilişkin duyurunun 14.08.2015 tarihli 29445 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması sonrasında Müdürlüğümüzden 11.11.2014 / 14160600IM001930, 19.12.2014 / 14160600IM002195, 05.12.2014 / 14160600IM002096 sayı ve tarihli beyannameler ile mezkur belgeler kapsamında ithal edilen eşyaların yurda girişi sırasında ilgili beyannameler üzerinde tahakkuk ederek yükümlüsüne tebliğ olunan 893.127,97-TL Gümrük Vergisi ile 16.293,47-TL Katma Değer Vergisi toplamı 909.421,44-TL gümrük vergilerinin 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 45/1-ğ maddesi açıklaması çerçevesinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 37’nci maddesi uyarınca 1 ay içerisinde Bandırma Mal Müdürlüğü’ne veya tahsile yetkili diğer idarelere ödenmesi gerektiği, ödeme süresi içerisinde işlemin iptali istemiyle Balıkesir Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılabileceği hususlarını konu alan 04.07.2018 tarihli, 35594068 sayılı yazımızın mezkur firmanın ticaret sicil gazetelerinde kayıtlı ve bilinen adresleri olan firma ticari merkezi, olağan genel kurul adresi ile şirketin kanuni temsilcisi konumunda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı sıfatını taşıyan Gökhan SİME isimli şahsın adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan ikamet adresine tebliğ edilememesi ve Müdürlüğümüzce firma ve yönetim kurulu başkanına ait başkaca tebligat adresi tespit edilememesi nedenleriyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve 29’ncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31’nci maddesi ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 48-52’nci maddeleri uyarınca yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu tebligata konu toplam 909.421,44-TL tutarındaki gümrük vergilerinin 1 aylık vade süresi sonunda ödenmesi hususunun tebliğ edilmiş sayılacağı, belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmaması veya iptal davası açılmaması halinde söz konusu vergi tutarı kesinleşeceğinden 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümleri çerçevesinde takip ve tahsil edileceği ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.