Yazdır
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BŞK.

Mütevelli Heyeti Toplantısı'na Davet

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095931
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

DEMOKRAT 05.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Vakıf üyeleri
Toplantı Tarihi
:
18.12.2019 11:00

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Yönetmeliği (99) (102) (113). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (Değişik madde: 10.11.2013 - 28817 s. R.G. Yön./1. md.)
Bu Yönetmelik; yeni vakıfların kuruluşu, vakıfların yönetimi, faaliyetleri, denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile Vakıflar Meclisi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Vakıf Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı, Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Meclis Seçim zamanı ve yeri:
Madde 99 - (1) Meclis Üyesi seçimleri ile ilgili çalışmalar, seçilmiş beş üyenin görev sürelerinin bitiminden üç ay önce başlar.
(2) Seçimler Ankara’da yapılır.
(3) Seçimin yapılacağı adres, tarihi ve saati ile temsilci seçimine ilişkin hususlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca yeni vakıflar, mülhak ve cemaat vakıflarına temsilci belirlemeleri için biri seçimden en az iki ay önce olmak üzere Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin birinde iki defa duyuru yapılır.

Temsilci ve Meclis Üyesi adaylarının ilanı:
Madde 102 - (1) Bölge müdürlükleri tarafından gönderilecek verilere dayanılarak oluşturulan temsilci listesi ile Meclis Üyesi seçilme şartlarını taşıyan adayların listesi, seçim tarihinden en az yedi gün önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin birinde ilan edilir.
(2) Listelere ilan tarihinden itibaren üç gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. İtirazlar hakkında itirazı takip eden günde karar verilir.
(3) İtiraz edilmeyen veya itiraz sonucu verilen karara göre, listeler soyadına göre alfabetik sıralama yapılarak oluşturulur.


Toplantı gündemi ve çağrı usulü:
Madde 113 - (1) Toplantıların gündemi başkan veya başkanın yetki verdiği bir üye tarafından tespit edilir. Toplantının günü, yeri, saati ve gündemi toplantının yapılacağı günden en az beş gün önce üyelere bildirilir. Beş günün hesabında duyuru günü ile toplantı günü hesaba katılmaz. Acil hallerde bu süre bir güne indirilebilir. Meclis üyelerine bildirim; kendilerince bildirilen elektronik posta, adrese taahhütlü posta yöntemlerinden biri veya imza karşılığı gündemin teslimi ile yapılır.
(2) Gündemde bulunmayan konular, başkanın veya üyelerin teklifi üzerine üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile toplantı sırasında gündeme alınabilir.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

BALIKESİR İLİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BAŞKANLIĞI
S.Y.D.V. MÜTEVELLİ HEYET SEÇİMİ İLANI

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19.maddesi gereğince; İl dahilinde ki mahalle muhtarları Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri iki muhtar üye ile İl de kurulan ve bu konuda belirlenen amaçlara yönelik faaliyet de bulunan Sivil Toplum Kuruluş yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilcinin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır.
Bu nedenle;
2020 yılı İl Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluş yöneticilerini belirlemek amacıyla 18.12.2019 Çarşamba günü;
İlimizdeki Mahalle Muhtarları ile saat 11.00 de; Hükümet Konağı 2.katta bulunan Necatibey Toplantı Salonunda;
3294 Sayılı Kanunda belirlenen amaca yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluş yöneticileri ile aynı tarih ve günde saat 14.00 de; Hükümet Konağı 2.katta bulunan Kurtdeli Mehmet Pehlivan Toplantı salonunda katılanlar arasından seçim yapılacaktır.

İlan Olunur.

BALIKESİR İLİ SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BAŞKANLIĞI

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.