Yazdır

Selçuklu Tapu Müdürlüğünden;
İLANEN DUYURULUR.
(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir)

Konya İli , Selçuklu İlçesi, Tömek Köyü’nde bulunan 42726 ada 6 parsel sayılı 59249,36 m2 miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın tamamı, Cemil kızı Elmas METLİ adına kayıtlı iken, Malik Elmas METLİ’nin 23/11/1960 tarihinde ölümü ile geriye mirasçı olarak Latife TÜRKYILMAZ, Sacide DEMİRALP, Fikri METLİ, Sabriye METLİ, Elmas KURUOĞLU, Ethem METLİ, Mehmet Fuat KARAKAYA, Hasan Suat KARAKAYA, Selma KARAKAYA, İmran KARAKAYA, Mükerrem Doğanay KÜRKCÜ, Mehmet Aydoğan KARAKAYA, Emişe GENÇOĞLU ve Mustafa Memduh KARAKAYA’ların kaldığı Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 01/02/2016 tarih 2016/166 Esas, 2016/182 Karar sayılı Veraset belgesinden anlaşılmakla, bu kere mirasçılardan Mehmet Fuat KARAKAYA, Hasan Suat KARAKAYA ve Selma KARAKAYA 'lara vekaleten Mustafa OĞUZ bizzat , 5831 sayılı Kanunun 8. Maddesi ile Kadastro Kanunu ’na eklenen EK 3. Maddesine istinaden İntikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunmuştur.
Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar iş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren, el birliği mülkiyetin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren(15 günlük süre içinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
PaGerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmazlar üzerindeki el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edileceği,ilanen tebliğ olunur.