Yazdır
SELÇUKLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Miras ortaklığından doğan el birliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir

SELÇUKLU TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01130552
Şehir : Konya / Selçuklu
Yayınlandığı Gazeteler

BBN HABER 12.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Latife TÜRKYILMAZ, Sacide DEMİRALP, Fikri METLİ, Sabriye METLİ, Elmas KURUOĞLU, Ethem METLİ, Mehmet Fuat KARAKAYA, Hasan Suat KARAKAYA, Selma KARAKAYA, İmran KARAKAYA, Mükerrem Doğanay KÜRKCÜ, Mehmet Aydoğan KARAKAYA, Emişe GENÇOĞLU ve Mustafa Memduh KARAKAYA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik (3) (4). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununda öngörülen ilanların yapılış şekli, ilanlarda belirtilecek hususları, asılacağı yer ve süreleri, duyurulacak kamu kuruluşlarını belirlemektir.

Bölgelerin belirlenmesi ve ilanı:
Madde 3 - Kadastrosu yapılacak bölgeler, ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlendikten sonra bağlı bulunduğu Bakan tarafından uygun görülenlerin ilanları Genel Müdürlükçe en az bir ay önceden Resmi Gazete, Türkiye Radyo veya Televizyonda, bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde alışılmış vasıtalarla varsa mahalli gazetelerden birisi ile ayrıca duyurulur.

Kadastro çalışma alanı ilanı:
Madde 4 - Kadastro çalışma alanı, kadastro çalışmalarına başlanmadan en az 15 gün önce kadastro müdürü tarafından bölge merkezinde, çalışma alanında, komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla ilan edilir. (Ek-1) ve ilanın yapıldığı bir tutanakla tespit edilir. (Ek-2)
İlanın yapıldığı mahallin mülki amirine, mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine, tapu sicil müdürlüğüne, maliye kuruluşuna (ilerde defterdarlar, ilçelerle mal müdürlükleri), vakıflar idaresine, il özel idaresine ve ilgisi var ise orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mahalli ünitelerine bildirilir.

Kadastro tutanaklarının ilanı:
Madde 7 - Kadastro müdürü, sınırlandırma ve tespit sonucu düzenlenen kadastro tutanaklarına dayanarak, mahalle veya köy esasına göre askı cetvellerini düzenler. Bu cetvelleri ve pafta örneklerini, müdüriyette, taşınmaz malların bulunduğu köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca, belediye teşkilatı varsa sadece ilan cetvelinin bir örneğini belediye başkanının göstereceği yere aynı günde astırarak 30 gün süre ile ilan ettirir (Ek-6). Üç ayrı yerde de ilan yapıldığına dair tutanak düzenlenir (Ek-7). İlanlar aynı günde yapılmadığı takdirde son ilan tarihi hepsinde esas alınır. Askı cetvelinin bir örneğini mahalli maliye kuruluşuna (illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğü) ve orman idaresine gönderir. Ayrıca, ilanın asıldığı, mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine, ilgisi olan kamu kurum ve kuruluşlarına da bir yazı ile bildirilir.
Genel müdürlükten izin alınmak suretiyle, bir ada veya mevkiden az olmamak üzere aynı esaslara göre kısmi ilan yapılabilir.
Kadastro müdürü, bu ilanla ilgili işlemleri, kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapmak zorundadır.
(Ek fıkra: 26/09/2005 - 25948 S. R.G. Yön./1. md.) Çalışma alanındaki ormanların sınırlandırma, tespit, kontrol ve komisyon işleri tamamlandığında, bu çalışmaların sonuçları, en geç on gün içinde Genel Müdürlükten izin alınmaksızın otuz günlük kısmi askı ilanına alınır.
Askı cetvelinde, çalışma alanında faaliyet bitinceye kadar itiraz edilen parseller hakkında kadastro komisyonunca yapılan işlemin sonucu, "itiraz red veya kabul edildi" şeklinde ilgili sütununda belirtilir.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Selçuklu Tapu Müdürlüğünden;
İLANEN DUYURULUR.
(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir)

Konya İli , Selçuklu İlçesi, Tömek Köyü’nde bulunan 42726 ada 6 parsel sayılı 59249,36 m2 miktarlı Tarla vasıflı taşınmazın tamamı, Cemil kızı Elmas METLİ adına kayıtlı iken, Malik Elmas METLİ’nin 23/11/1960 tarihinde ölümü ile geriye mirasçı olarak Latife TÜRKYILMAZ, Sacide DEMİRALP, Fikri METLİ, Sabriye METLİ, Elmas KURUOĞLU, Ethem METLİ, Mehmet Fuat KARAKAYA, Hasan Suat KARAKAYA, Selma KARAKAYA, İmran KARAKAYA, Mükerrem Doğanay KÜRKCÜ, Mehmet Aydoğan KARAKAYA, Emişe GENÇOĞLU ve Mustafa Memduh KARAKAYA’ların kaldığı Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 01/02/2016 tarih 2016/166 Esas, 2016/182 Karar sayılı Veraset belgesinden anlaşılmakla, bu kere mirasçılardan Mehmet Fuat KARAKAYA, Hasan Suat KARAKAYA ve Selma KARAKAYA 'lara vekaleten Mustafa OĞUZ bizzat , 5831 sayılı Kanunun 8. Maddesi ile Kadastro Kanunu ’na eklenen EK 3. Maddesine istinaden İntikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunmuştur.
Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar iş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren, el birliği mülkiyetin devamına yönelik bir itirazı olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren(15 günlük süre içinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
PaGerekçe göstererek herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmazlar üzerindeki el birliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edileceği,ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.