Yazdır
AYDIN SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ

Meclis üyesi seçimi ilanı

AYDIN SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
üyeler
Toplantı Tarihi
:
25.09.2016 10:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Adresin meçhul olması:
Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.
(2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır.
(3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
(4) İlanen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.

İlanen tebligat usulü:
"Madde 49 - (1) İlanen tebliğ, 48 inci madde gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:
a) İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz.
b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.
c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilan da (a) ve (b) bendi hükümlerine göre yapılır. İki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.
(2) Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar."

İlanın yaptırılması:
"Madde 50 -
(1) İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 8(*) inci maddeye göre ilgilisinden alınarak 49 uncu madde gereğince yayımlattırılır.
(2) İlan yabancı bir ülke gazetesiyle yayımlanacak ise 38(**) ila 41(***) inci madde hükümleri de kıyasen uygulanır."

(*) Ücret ve masrafların peşin ödenmesi:
Madde 8 - (1) Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hüküm bulunmadıkça 6 ncı madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7 nci madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir.
(2) Tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir.
(3) Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir.
(4) Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.
(5) Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39 uncu madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır.

(**) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat:
Madde 38 - (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir.
(2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(3) Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır.

(***) Müddet tayini:
Madde 41 - (1) Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120125-7.htm

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ MECLİS ÜYE SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU

6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun 6.maddesinin (8) no’lu bendi gereğince Birlik Meclisi Üyeliği seçiminin yapılması için Söke İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 03-06-2016 tarihinde müracaat edilmiş olmakla;

Söke Ovası Sulama Birliğinin 25 Eylül 2016 Pazar günü Söke Ovası Sulama Birliği Hizmet Binası Söke adresinde yapılacak olan Söke Ovası Sulama Birliği Meclis Üyeleri seçimine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Erkan ATAMAN

Hakim:95046

Söke İlçe Seçim Kurulu Başkanı

1-SEÇİM

Söke Ovası Sulama Birliği Meclis Üyeleri Seçimleri 25 Eylül Pazar günü Söke Ovası Sulama Birliği Hizmet Binası Söke adresinde, 09:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

2-ÜYE LİSTELERİNİN ASILMASI

Söke Ovası Sulama Birliğine ait Seçmen Listeleri 18 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 08:00 de Söke Ovası Sulama Birliği Hizmet Binasında ve ayrıca yerleşim birimlerinde askıya çıkarılarak 24 Haziran 2016 Cuma günü saat 17:00 de askıdan indirilecektir.

3-ÜYE LİSTELERİNE İTİRAZ SÜRESİ

Üye Listelerine yapılacak itirazların,listenin askıda bulunduğu 18-06-2016 tarihinden 24-06-2016 tarihine kadar (7) günlük süre içerisinde,Söke İlçe Seçim Kuruluna bizzat yazılı olarak yapılması ve ikametgah gösterilmesi gerekmektedir.(Sulama Birliği Kanunu ile Sulama Birliği Çerçeve ve Ana Statüsünde belirtilen ilgili belgeleri ile birlikte)

4-ÜYE LİSTELERİNİN KESİNLEŞTİRİLMESİ

Üye Listelerine yapılacak itirazların,listenin askıda bulunduğu (7) günlük süre içerisinde,Söke İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazların incelenerek karara bağlanıp yerleşim birimlerine ait üye listeleri kesinleştirilir.

5-Söke Ovası Sulama Birliği Meclis üyeliğine adaylık müracaatı aşağıda belirtilmiştir.

a)Birlik Ana Statüsü;

Madde 17-Birlik Meclis Üyeliğine aday olmak isteyenler adaylık başvurularını,seçmen listelerinin kesinleşmesini takip eden 10 uncu günün mesai bitimine kadar İlçe Seçim Kuruluna yazılı olarak yaparlar.Başvurular İlçe Seçim Kurulunca değerlendirilerek 5 gün içinde kesinleştirilir ve ilan edilir.

Yazılı olarak yapılacak başvurularda (Sulama Birliği Kanununda ve Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsünde belirtilen ilgili belgelerle birlikte.)

6-BİRLİK MECLİSİNE ÜYELİK ŞARTLARI,SEÇİLME ESASLARI

(6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu)

Madde 6- Madde (1) Birlik meclisine üyelik şartları,Seçilme esasları;

a) Kamu hizmetlerinden kısıtlı olmamak.

b) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile,kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma,hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma,edimin iflasına fesat karıştırma,suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama,kaçakçılık,vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçundan hapis cezasına mahkum olmamak.

c) On sekiz yaşını tamamlamış olmak.

ç) Birlik görev alanı içinde mülk sahibi olmak ya da araziyi fiilen kullanmak üzere en az beş yıl süre için kiralamış olmak.

d) Seçim tarihi itibariyle en az iki yıl süreyle su kullanıcısı olmak.

(2) Mülk sahibi ve araziyi kiralayan aynı anda aynı arazi için birlik meclisine üye olamaz.Birlik görev alanı içindeki birden fazla yerleşim biriminde arazisi bulunan ya da araziyi kiralamış olanlar,söz konusu arazilerin bulunduğu yerleşim birimlerinin yalnız birinden meclis üyeliğine aday olabilir.

(Madde 6’nın diğer bentleri gereğince,ayrıca Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsü ilgili maddeleri gereğince)

7- Sulama Birliği Meclis Üye Seçimleri ile ilgili daha detaylı bilgi için;

6172 Sayılı Sulama Birliği Kanunu ile Sulama Birliği Çerçeve Ana Statüsünden bilgi edinilebilir.

Kanun Numarası:6172 ,Kabul Tarihi:08-03-2011,Resmi Gazete Tarihi :22-03-2011 tarih ve 27882 sayılı resmi gazetede yayımlanan,

SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ YERLEŞİM BİRİMLERİNE GÖRE BİRLİK MECLİS ÜYE SAYILARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

SÖKE SULAMA BİRLİK MECLİS ÜYE SAYILARI

1

SÖKE BELEDİYESİ

5

2

GÜLLÜBAHÇE MAHALLESİ

6

3

SARIKEMER MAHALLESİ

10

4

ATBURGAZI MAHALLESİ

4

5

SAVUCA MAHALLESİ

4

6

AKYENİKÖY MAHALLESİ

2

7

YENİDOĞAN MAHALLESİ

2

8

AKÇAKONAK MAHALLESİ

4

9

DOĞANBEY MAHALLESİ

4

10

GÖLBENT MAHALLESİ

4

11

SERÇİN MAHALLESİ

3

12

ÖZBAŞI MAHALLESİ

9

13

TUZBURGAZI MAHALLESİ

3

14

YUVACA MAHALLESİ

3

15

KARACAHAYIT MAHALLESİ

2

16

AVŞAR MAHALLESİ

2

17

BALAT MAHALLESİ

2

18

BATIKÖY MAHALLESİ

6

19

ÇALIKÖY MAHALLESİ

2

20

YEŞİLKÖY MAHALLESİ

2

TOPLAM

79