Yazdır
BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Meclis toplantısına davet

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01016434
Şehir : Balıkesir / Burhaniye
Yayınlandığı Gazeteler

ZEYTİN EFE 26.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Meclis üyeleri, kamuoyu
Toplantı Tarihi
:
02.07.2019 16:00

İçişleri Bakanlığı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği (6) (8). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik belediye meclisinin, meclis başkanlık divanının, meclis ihtisas ve denetim komisyonlarının çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Meclis toplantıları:
Madde 6 - Meclis toplantısı her ayın ilk haftası başlatılır ve ara verilmeden tamamlanır. Ancak ilk haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü toplantı günü olarak belirlenebilir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir.
Meclis, toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebileceği gibi, her toplantının sonunda gelecek ay toplantısının hangi gün yapılacağını da kararlaştırabilir. Meclisin bu konuda karar almaması halinde toplantı günü başkan tarafından tayin edilir.
Büyükşehir belediye meclisi her ayın ikinci haftası toplanır. İlçe (...) belediye meclisi toplantıları büyükşehir belediye meclisi toplantısından önce bitirilecek şekilde düzenlenir.
Meclis, başkanlık divanı, encümen ve denetim komisyonu üyeliği seçiminin yapılacağı, faaliyet raporu, bütçe ve kesin hesabı ile belli bir ayda görüşülmesi zorunlu olan konuların görüşüleceği ayların dışında bir ay tatil kararı alabilir.
Toplantı süresi bütçenin görüşüldüğü toplantılarda yirmi, diğer toplantılarda beş günü aşamaz. Bu süreler uzatılamayacağı gibi, bu maddenin son fıkrasında belirtilen usul dışında olağanüstü toplantı da yapılamaz.
Görüşülecek konu bulunmadığı takdirde meclis gündemsiz olarak toplantıya çağırılır. Birleşim açıldıktan sonra üyeler tarafından da gündem konusu önerilmediği takdirde toplantı kapatılır. Bu gün için de meclis üyelerine huzur hakkı ödenir.
(Ek fıkra: 21.08.2014 - 29095 s. R.G. Yön./2. md.) Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.


Toplantı gündemi ve duyurulması:
Madde 8 - Gündem, belediye başkanı tarafından belirlenir ve toplantı günü de belirtilerek üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Üç günün hesabında duyuru günü ile toplantı günü hesaba katılmaz. Meclis üyelerine bildirim, imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, telefon, faks, belediye web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır. Telefonla bildirimde, bildirimin hangi numaralı telefonla, ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı hususunda bildirimi yapan kişi tarafından imzalanmış bir belge düzenlenir.
Gündem, çeşitli yollarla halka da duyurulur. Bu duyuru, meclis toplantı salonunun girişine ve belediye ilan panosuna veya halkın yoğun olarak bulunduğu ve gelip geçtiği yerlere ilan asılarak, gazete, hoparlör, internet, radyo ve televizyon yayını gibi yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır.
Meclis toplantılarının ilk gününde belediye başkanı ve üyeler (...)(*) belediyeye ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

Toplantı ve karar yeter sayısı:
Madde 10 - Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Belediye başkanı, meclis üye tam sayısına dahildir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Birleşime ilişkin karar tutanakları bir sonraki birleşimden önce üyelere dağıtılır.
Meclisin toplanması için gerekli çoğunluğun sağlanamaması veya görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığının anlaşılması durumunda, meclis başkanı gün ve saatini tayin ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Bu toplantının günü ve saati üyelere bildirilir ve gündemin duyurulmasındaki usullerle ilan edilir.
Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile yapılabilir. Bu toplantıda da yeter sayı bulunamaz ise meclis tatil edilir ve o ay içinde başka bir toplantı çağrısı yapılmaz.
Toplantı ve karar yeter sayılarının hesabında kesirli sayılar tam sayıya yükseltilir.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
BALIKESİR İLİ
Burhaniye Belediye Başkanlığı


5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi çerçevesinde aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02 Temmuz 2019 Salı günü saat: 16.00’ da Belediye Meclis Salonunda 2019 Yılı Temmuz Ayı Meclis toplantısı yapılacaktır. İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur.24.06.2019

Ali Kemal DEVECİLER
Belediye Başkanı
G Ü N D E M :

 1. 2019 Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinde belirlenen; Belediyemiz mülklerinde bulunan kiracıların birinci derece yakınlarına yapacakları devirlerden alınacak devir ücreti ile ilgili kısmı ve Ören Anfi Tiyatro fiyat tarifesi ile ilgili kısımlarının yeniden değerlendirilmesini içeren Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 2. Mülkiyeti Belediyemize ait Börezli Mahallesi Köyiçi Mevki 168 ada 23 parselde kayıtlı 417,43 m² yüzölçümlü bahçeli kargir ahır vasfındaki taşınmazı 20 yıllığına kiralayan Börezli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kira sözleşmesinin iptal edilmesi ile ilgili Belediyemiz Hukuk Bürosunun müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 3. İlçemiz Taylıeli Mahallesi 436 ada, 12 (eski 4556) no’lu parselde kayıtlı 5.741,13m² yüzölçümlü gayrimenkul üzerinde bulunan atıl durumdaki mevcut bina, 6360 Sayılı Kanun kapsamında belediyemiz mülkiyetine geçtiğinden, Köy Muhtarlığı tarafından önceden yapılan kiralama sözleşmesi ile ilgili Hukuk Bürosunun yazılı görüşünün değerlendirilerek karara bağlanması.
 4. İlçemiz Taylıeli Mahallesi 24 26 H pafta, 800 no’lu parselde kayıtlı 4.998,00m² yüzölçümlü gayrimenkul üzerinde bulunan zeytinyağı dolum tesisi ve teşhir salonu, 6360 Sayılı Kanun kapsamında belediyemiz mülkiyetine geçtiğinden, Köy Muhtarlığı tarafından önceden yapılan kiralama sözleşmesi ile ilgili Hukuk Bürosunun yazılı görüşünün değerlendirilerek karara bağlanması.
 5. İlçemiz Şahinler Mahallesi 127 ada 8 parsel no’lu 2.105,77m² yüzölçümlü taşınmaz sahibinin, parseli üzerinde bulunan mevcut yapının bitişiğindeki mülkiyeti Belediyemize ait 127 ada 7 parselde kayıtlı 5.151,77m² yüzölçümlü gayrimenkulün 161,18m² lik kısmının 3194 Sayılı Kanununun ek geçici 16. Maddesinin 8. Bendi gereğince kendisine satışı veya irtifak hakkı verilmesi talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 6. İlçemiz Kurucaoluk Mahallesi 177 ada 28 parselde bulunan 3.468,06m²lik mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün üzerine ruhsatsız yapı yapıldığından ve yapı kayıt belgesi aldığından, 3194 Sayılı Kanununun ek geçici 16. Maddesinin 8. Bendi gereğince talep sahibine satılması talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 7. Belediye Meclisimizin 06/02/2019 tarih ve 2019/41 sayılı kararıyla kamulaştırma programına alınan 39 adet taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin yapılması veya Belediyemize ait uygun taşınmazlarla takas ve trampa edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 8. İlçemiz Pelitköy Mahallesi 332 ada 48 numaralı taşınmaza araç giriş çıkışı yapılamadığından imar planında yol olarak belirtilen ancak mevcutta kapalı olan yolun açılması için 332 ada 19 ve 20 numaralı parsellerin 5 yıllık kamulaştırma programına dahil edilmesi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 9. İlçemiz Geriş Mahallesi 421 ada 27 numaralı taşınmaz sahiplerinin parsellerinin tamamının imar planında yolda kalması nedeniyle 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 10. İlçemiz Karadere Mahallesi 178 ada 7 numaralı taşınmaz sahibinin yola cephesinin olmamasından dolayı mülkiyeti Belediyemize ait 178 ada 6 numaralı 101,77m² yüzölçümlü parselin tarafına satışı ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 11. İlçemiz Tahtacı Mahallesi Muhtarlığının Tahtacı Mahallesinde baraj nedeniyle mezarlık yerine defin işlemlerinin yasak olmasından dolayı kendilerine yeni mezarlık yeri tespitinin yapılması talebi ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Geriş Mahallesi 441 ada 13 parselde kayıtlı 10.576,00 m2 yüzölçümlü Yaş Sebze ve Meyve Hali olarak kullanılan taşınmazın Balıkesir Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 13. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çoruk Mahallesi Çiftlik Mevki 322 Ada 3 parselde kayıtlı 320,65 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinde bulunulduğu ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 14. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Karadere Mahallesi Köyiçi Mevki 178 Ada 6 parselde kayıtlı 101,77 m2 yüzölçümlü kagir ev ve arsası vasıflı taşınmazı satın alma talebinde bulunulduğu ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 15. Belediyemizde sözleşmeli olarak göreve başlayan 1 adet Avukatın 2019 yılı aylık net ücretinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülüp karara bağlanması.
 16. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis Görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin (l)fıkrası ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesine istinaden dolu memur kadrolarının derece değişikliği ile boş memur kadrolarındaki unvan değişikliğine ait cetvellerin onaylanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülerek karara bağlanması.
 17. Belediyemiz birimlerinde hizmet veren ekonomik ömrünü tamamlayarak atıl durumda olan 10 adet çekme belgeli aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık artırma suretiyle ihale edilerek ihale sonrasında tescil işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanlığına yetki verilmesi konusu ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülerek karara bağlanması.
 18. Belediyemiz Makam hizmetlerinde kullanılmakta olan 10 RD 010 ve 10 RY 010 plakalı araçların ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde satılarak buradan sağlanacak finansman ile Başkanlık Makamında kullanılmak üzere 1 adet makam aracı satın alınması, satış ve alım sonrasında tescil işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanlığına yetki verilmesi konusu ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülerek karara bağlanması.
 19. Mayıs 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/a Maddesi gereği Belediyemizin stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarının yapılmasını içeren Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
 20. Mayıs 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemize kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi çerçevesinde değerlendirilmesini içeren Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
 21. Mayıs 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Çoruk Mahallesi 182 ada 3 parselde kayıtlı 329,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz yolda kaldığından dolayı 5 yıllık İmar -Kamulaştırma Programına Alınmasını içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon kararının görüşülüp karara bağlanması.
 22. Mayıs 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Burhaniye Roman Yardımlaşma Dayanışma ve Araştırma Derneğinin kendilerine dernek yeri tahsis edilmesi talebi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
 23. Mayıs 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Çoruk Mahallesi 124 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin 5 yıllık imar kamulaştırma programına dahil edilmesini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
 24. Mayıs 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Çoruk Mahallesi 226 ada 1 numaralı parsellerin 5 yıllık imar kamulaştırma programına dahil edilmesi talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
 25. Mayıs 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Mahkeme Mahallesi 102 ada 50 numaralı parselin 5 yıllık imar kamulaştırma programına dahil edilmesi talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
 26. Mayıs 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen TOKİ Site yönetiminin, mülkiyeti belediyemize ait 486 ada 63 numaralı 5.917,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan inşaat aşamasında işçilerin barakaları olarak kullanılan beton platformlardan iki tanesinin masrafları kendilerine ait olmak üzere çocuklar için basketbol ve voleybol sahası olarak kullanılmak amacıyla geçici olarak tahsis talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
 27. Mayıs 2019 Meclis Toplantısında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Milli Emlak Şefliğinin İlçemiz Geriş Mahallesi 690 ada 1 nolu parsel ile Ören Mahallesi 720 ada 6 ve 7 nolu parsellerin 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebini içeren Plan Proje Müdürlüğünün müzekkeresi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
 28. Mayıs 2019 Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen toplam 6 adet imar planı veya değişikliği teklifleri ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması
 29. Meclise havaleli İmar planı tadilat tekliflerinin görüşülüp karara bağlanması.
 30. Ağustos 2019 Meclis toplantısının tarih ve saatinin belirlenmesi.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.