Yazdır
ESKİŞEHİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Kadastro sayısallaştırma alanı duyurusu

ESKİŞEHİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069790
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 21.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Bölge Halkı ve Kamuoyu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Kadastro İlanları Hakkında Yönetmelik (3) (4). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 3402 sayılı Kadastro Kanununda öngörülen ilanların yapılış şekli, ilanlarda belirtilecek hususları, asılacağı yer ve süreleri, duyurulacak kamu kuruluşlarını belirlemektir.

Bölgelerin belirlenmesi ve ilanı:
Madde 3 - Kadastrosu yapılacak bölgeler, ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlendikten sonra bağlı bulunduğu Bakan tarafından uygun görülenlerin ilanları Genel Müdürlükçe en az bir ay önceden Resmi Gazete, Türkiye Radyo veya Televizyonda, bölge merkezi ve bağlı bulunduğu ilde alışılmış vasıtalarla varsa mahalli gazetelerden birisi ile ayrıca duyurulur.

Kadastro çalışma alanı ilanı:
Madde 4 - Kadastro çalışma alanı, kadastro çalışmalarına başlanmadan en az 15 gün önce kadastro müdürü tarafından bölge merkezinde, çalışma alanında, komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla ilan edilir. (Ek-1) ve ilanın yapıldığı bir tutanakla tespit edilir. (Ek-2)
İlanın yapıldığı mahallin mülki amirine, mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine, tapu sicil müdürlüğüne, maliye kuruluşuna (ilerde defterdarlar, ilçelerle mal müdürlükleri), vakıflar idaresine, il özel idaresine ve ilgisi var ise orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mahalli ünitelerine bildirilir.

Kadastro tutanaklarının ilanı:
Madde 7 - Kadastro müdürü, sınırlandırma ve tespit sonucu düzenlenen kadastro tutanaklarına dayanarak, mahalle veya köy esasına göre askı cetvellerini düzenler. Bu cetvelleri ve pafta örneklerini, müdüriyette, taşınmaz malların bulunduğu köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca, belediye teşkilatı varsa sadece ilan cetvelinin bir örneğini belediye başkanının göstereceği yere aynı günde astırarak 30 gün süre ile ilan ettirir (Ek-6). Üç ayrı yerde de ilan yapıldığına dair tutanak düzenlenir (Ek-7). İlanlar aynı günde yapılmadığı takdirde son ilan tarihi hepsinde esas alınır. Askı cetvelinin bir örneğini mahalli maliye kuruluşuna (illerde defterdarlık, ilçelerde mal müdürlüğü) ve orman idaresine gönderir. Ayrıca, ilanın asıldığı, mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine, ilgisi olan kamu kurum ve kuruluşlarına da bir yazı ile bildirilir.
Genel müdürlükten izin alınmak suretiyle, bir ada veya mevkiden az olmamak üzere aynı esaslara göre kısmi ilan yapılabilir.
Kadastro müdürü, bu ilanla ilgili işlemleri, kadastro ekibinin çalışma alanındaki işini bitirdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapmak zorundadır.
(Ek fıkra: 26/09/2005 - 25948 S. R.G. Yön./1. md.) Çalışma alanındaki ormanların sınırlandırma, tespit, kontrol ve komisyon işleri tamamlandığında, bu çalışmaların sonuçları, en geç on gün içinde Genel Müdürlükten izin alınmaksızın otuz günlük kısmi askı ilanına alınır.
Askı cetvelinde, çalışma alanında faaliyet bitinceye kadar itiraz edilen parseller hakkında kadastro komisyonunca yapılan işlemin sonucu, "itiraz red veya kabul edildi" şeklinde ilgili sütununda belirtilir.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

KADASTRO SAYISALLAŞTIRMA ALANI İLANI ESKİŞEHİR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN


ESKİŞEHİR İLİ, ODUNPAZARI İLÇESİ, EMEK MAHALLESİ 17362 ADA 30 PARSEL VE ESKİ 110 ADA YENİ 17362 ADA ESKİ 6 NUMARALI PARSEL YENİ 29 NUMARALI PARSEL VE YİNE ESKİ 110 ADA YENİ 17362 ADA ESKİ 7 NUMARALI PARSEL YENİ 17362 ADA 18 NUMARALI PARSELLER YANİ (YENİ 17362 ADA 29 PARSEL VE YİNE YENİ 17362 ADA 18 NUMARALI PARSELLER) VE SEVİNÇ MAHALLESİ 15593 ADA 1,2,3 VE MUHTELİF PARSELLERDE ADA BAZINDA; 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN EK-1. MADDESİ KAPSAMINDA SAYISALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN SAYISALLAŞTIRMA İŞLEMLERİNE 11.11.2019 PAZARTESİ GÜNÜ, SAAT 9 DAN İTİBAREN BAŞLANACAKTIR.
BU KADASTRO SAYISALLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI SINIRLARI İÇERİSİNDE TAŞINMAZ MALI BULUNAN KİŞİLERİN VEYA TEMSİLCİLERİNİN;
KADASTRO TEKNİSYENLİĞİNCE YAPILACAK ADA VEYA MEVKİ İLANINDA BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE ÇALIŞMALAR SIRASINDA, SINIRLARINI GÖSTERMEK İÇİN TAŞINMAZ MALLARIN BAŞINDA HAZIR BULUNMALARI, HAZIR BULUNMAYANLARIN YOKLUĞUNDA ÇALIŞMA YAPILACAĞI,
TAHDİT VE TESPİTLERE KADASTRO SAYISALLAŞTIRMA EKİBİNİN KADASTRO SAYISALLAŞTIRMA ALANINDAKİ GÖREVİNİN SONA ERDİĞİ TARİHE KADAR YAPILACAK İTİRAZLAR KADASTRO KOMİSYONUNDA İNCELENECEĞİNDEN, İTİRAZI OLANLARIN BU SÜRE İÇİNDE BELGELERİ İLE BİRLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VEYA KADASTRO TEKNİSYENLİĞİNE MÜRACAAT ETMELERİ, İTİRAZ SONUÇLARININ ASKI CETVELLERİNDE GÖSTERİLECEĞİ, BU TARİHTEN SONRAKİ İTİRAZLARIN İSE, KADASTRO SAYISALLAŞTIRMA SONUÇLARININ GÖSTERİLDİĞİ 30 GÜNLÜK İLAN SÜRESİ İÇİNDE ESKİŞEHİR KADASTRO MAHKEMESİNDE DAVA AÇMAK SURETİYLE YAPILABİLECEĞİ,

3402 SAYILI KANUNUN 4 NCÜ MADDESİ UYARINCA DUYURULUR.Turan KESKİN
Kadastro Müdür V.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.