Yazdır


MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 2862 ada 24 ve 25 parsellere ilişin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun Ek-3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özeleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi kapsamında 30.08.2019 tarih ve 1487 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmış ve 31.08.2019 tarihli ve 30874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü girmiştir.Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, ilgililerce incelenmek üzere, 11.09.2019 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün müddetle ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İlanen tebliğ olunur.