Yazdır

İLAN
TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANTekkeköy İlçesi Asarağaç tapu 1893 ada 2 parsel ve 1895 ada 1 parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 madde uygulaması yapılması Belediyemiz Encümeninin 02.07.2019 tarih 22/87 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde ve 2981/3290 Sayılı Kanunun Ek-1 madde uygulaması yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 09.07.2019 tarih ve 23/90 Sayılı Encümen Kararı ile uygun görülerek onanmıştır.
Hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 06.08.2019 tarihinden itibaren 1 ( Bir ) ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.
3194 Sayılı Kanunu’nun 19.Maddesi gereğince ilan olunur.