Yazdır
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı değişikliği hakkında kamuoyunu bilgilendirme

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam:
Madde 2 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir.

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması:
Madde 8 - Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.
b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik cümle: 12.07.2013 - 6495 S.K/Madde 73) TARİHÇE Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.
Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik cümle: 12.07.2013 - 6495 S.K/Madde 73) TARİHÇE Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. BİLGİ
Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.
Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir.
İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.
ç) (Ek bend: 12.07.2013 - 6495 S.K/Madde 73) Bakanlıkça belirlenen tanımlar ve esaslara göre hazırlanıp onaylanan halihazır haritalar, plan, plan değişikliği ve revizyonları, parselasyon planları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri ile imar mevzuatına konu edilen diğer coğrafi veri ve bilgilerin, ilgili idareler ile kurum ve kuruluşlarca; Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ve sayısal olarak; üretilmesi, elektronik ortamda ilan edilmesi, Bakanlıkça tesis edilecek elektronik ortam üzerinden paylaşılması, arşivlenmesi ve güncellenmesi zorunludur. Yapı ruhsatına ilişkin işlemlerde bu veriler esas alınır.

Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili:
Madde 19 - İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır.
Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re’sen tanzim ve tesis ederler.
Bir parsel üzerinde birden fazla bina ve tesislerin yapımı gerektiğinde (Kooperatif evleri, siteler, toplu konut inşatı gibi) imar parselasyon planları ifraza gerek kalmadan bu ihtiyacı karşılayacak şekilde düzenlenir veya değiştirilir ve burada, talep halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanır.
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3194.pdf

(Bknz. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140614-2.htm
Planların ilanı, itirazlar ve kesinleşmesi:
Madde 33 -
(1) Çevre düzeni planı ve imar planları onaylandığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde otuz gün süreyle herkesin görebileceği şekilde idarelerce tespit edilen ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve idarelerin internet sayfalarında eş zamanlı olarak ilan edilir.
(2) İmar planlarının nerede ve nasıl görülebileceği mahalli haberleşme araçları ile yerel veya ulusal basında veya ilgili muhtarlıklarda duyurulur.
(3) Planların askıya çıkarıldığına ve askıdan indirildiğine dair tutanaklar ilgili birim amiri dahil iki imzalı olarak düzenlenir.
(4) Planlara itiraz, otuz günlük ilan süresi içinde idareye yapılır ve itirazlar idarece değerlendirilir. İdarenin karar merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir.
(5) İtirazlar; askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilgili idare karar merciine gönderilir ve en geç otuz gün içinde karara bağlanarak planlar kesinleşir.
(6) İlan ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde planın değişen kısımlarına ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır.
(7) Onaylanmış planlarda yapılacak revizyon, ilave ve değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.)

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


76 Şahinbey İlçesi Yeşilkent Mahallesi pafta N38c-24c, N38c-24c-4a, 4b, 4c, imar paftalarında kentsel kullanım alanları, açık ve yeşil alanlar, yol ve katlı kavşak düzenlemesi nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 76 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
77 Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesinde N38-C3, N38c-19c, N38c-20d, N38c-24b ve N38c-25a imar paftalarında ilave+revizyon nazım imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
78 Şehitkamil 15 Temmuz Mahallesinde N38c-17c nazım ve N38c-17c-1c uygulama imar paftalarında Anaokulu ve Park Alanı nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
79 Oğuzeli İlçesi, Körkün (Mimarsinan) Mahallesi, O38b-03d, 08a ve 08b paftalarında nazım imar plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
81 Şehitkamil İlçesi Güvenevler ve Karacaoğlan Mahallelerinde N38c-18b-1c, N38c-17b-3b imar paftalarında trafo alanı uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
82 Şahinbey Bağlarbaşı Mahallesinde N38c3 ve N38c-24d imar paftalarında ilave+revizyon nazım ve uygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
84 Şehitkamil 15 Temmuz Mahallesi N38-C4 ve N38c-17d nazım imar paftalarında nazım imar planı revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 84 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
85 Karkamış İlçesi, Karşıyaka Mahallesi,O39b-20b imar paftasında Konut ve ibadet alanı imar plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 85 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
86 Şehitkamil İlçesi Sancaktepe Mahallesi N38-C4, N38c-12d nazım imar paftalarında Ticaret ve Park Alanı nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 86 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
89 Şahinbey İlçesi Bayramlı ve Şehitkamil İlçesi Taşlıca Mahallelerinde ilave nazım imar planı ve plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 89 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
90 Şehitkamil İlçesi Mücahitler Mahallesi N38c-18a, 18d nazım ve N38c-18a-3c, N38c-18d-2b uygulama imar paftalarında nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
91 Şehitkamil İlçesi 15 Temmuz Mahallesi N38c-17c, N38c-17c-1c paftalarında ve Şahinbey İlçesi Güneykent Mahallesi N38c-22b, N38c-22b-4b paftalarında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarih ve 91 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 27.02.2020 tarihinde askıya çıkarılıp, 27.03.2020 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.21.02.2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.