Yazdır
TERMOBİMS ISI YALITIM HAFİF YAPI ELM. SAN. TİC. A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı'na davet

TERMOBİMS ISI YALITIM HAFİF YAPI ELM. SAN. TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01051244
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 16.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Genel Kurul Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
07.10.2019 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Toplantı çeşitleri:
Madde 5 - (1) Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.
b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.
c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır.
(2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz.

Çağrı usulü:
Madde 10 - (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır.
(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.
(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.
(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

TERMOBİMS ISI YALITIMLI HAFİF YAPI ELEMANLARI VE MADENCİLİK

İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

2016 – 2017 – 2018 yılları olağan genel kurul toplantısının 07.10.2019 Pazartesi günü saat 11:00 de Yazır Mahallesi Gülsarayı Sokak Ant İş Merkezi No:P10 Selçuklu/KONYA adresinde Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır. Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, sayın ortaklarımızın anılan tarih yer gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

  2. 2016-2017-2018 yılları Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

  3. 2016-2017-2018 yılları Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

  4. 2016-2017-2018 yılları Yönetim kurulunun ibrası.

  5. 2016-2017-2018 yılları Kâr-Zararları hakkında karar alınması.

  6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

  7. Yeni Dönem Yönetim kurulunun tayin ve tespiti.

  8. Dilek ve temenniler ile kapanış.

AÇIKLAMALAR

1- Şirketimizin 2016 – 2017 – 2018 yıllarına ait yönetim kurulu raporu ile bilanço ve gelir tabloları toplantıya tekaddüm eden on beş gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine amade bulunmaktadır.

2- Toplantıya bir temsilci vasıtası ile katılmak isteyen ortaklarımızın aşağıda örneğe uygun NOTERDEN tasdikli bir vekaletname ile toplantıda hazır bulunmasını temin etmelerini rica ederiz

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

TERMOBİMS ISI YALITIMLI HAFİF YAPI ELEMANLARI VE MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sahibi olduğum …………………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Termobims Isı Yalıtımlı Hafif Yapı Elemanları ve Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 07.10.2019 tarihinde Yazır Mahallesi Gülsarayı Sokak Ant İş Merkezi No:P10 Selçuklu/KONYA adresinde saat 11:00’de yapılacak 2016-2017-2018 yıllarına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..................................................'yı vekil tayin ettim.

Şirketin sermayesi : 3.600.000,00 TL

Vekaleti verenin hisse adedi :

Vekaleti verenin oy miktarı :

Vekaleti verenin adresi :

Vekalet verenin adı soyadı :

Tarih ve imza :

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.