Yazdır
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Çukurova Kalkınma Ajansı 2019 yılı proje teklif çağrısı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı

Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (14) (42). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, kalkınma ajansları tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer gerçek veya tüzel kişilere sağlanacak mali ve teknik destekler ile bunların yönetimi, kullandırılması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Proje teklif çağrısı:
Madde 14 -
(1) Ajans bir çalışma programı döneminde sağlayacağı doğrudan finansman desteği için aynı anda tek bir teklif çağrısında bulunabileceği gibi, her bir mali destek için aynı veya farklı zamanlarda ayrı teklif çağrılarında da bulunabilir. Proje teklif çağrılarının yaklaşık takvimleri, ajans çalışma programında belirlenir. Bu takvime göre ajans gerekli ön hazırlıkları yapar ve proje teklif çağrılarını ilan eder. Her bir proje teklif çağrısı en az bir mahalli gazetede, ajansın ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.
(2) (Değişik cümle: 16/11/2011 - 28114 S. R.G. Yön./5. md.)(*) Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar. Proje teklif çağrısının ilan tarihi ile proje başvurularının son kabul tarihi arasındaki süre kırk beş günden az ve doksan günden fazla olamaz.
(3) Başvuru rehberi ve formları Genel Sekreterlik, yatırım destek ofisleri ve ajansın internet sitesi aracılığıyla başvuru sahiplerinin erişimine açılır. Başvuru rehberi, basılı ve elektronik kopya olarak yeterli sayıda çoğaltılarak, talep eden potansiyel yararlanıcılara ücretsiz olarak verilir.
(4) Ajans genel sekreteri, yönetim kurulunun onayını almak ve Bakanlığı önceden bilgilendirmek şartıyla, zorunlu hallerde proje teklif çağrısını, değerlendirme ve seçim aşaması da dahil olmak üzere, destek sürecinin herhangi bir aşamasında iptal edebilir. Bu durumda ajanstan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz ve bu husus proje teklif çağrısı ilanında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilir.

Yararlanıcıların tabi olacakları satınalma mevzuatı:
Madde 42 -
(1) Yararlanıcıların desteklenen proje ve faaliyetleri kapsamında yapacakları ihale ve satın alma faaliyetleri, harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen kurum ve kuruluşlar bakımından kendi mevzuatlarına göre, diğer kişi, kurum ve kuruluşlar bakımından ise Proje Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. (Mülga cümle: 16/11/2011 - 28114 S. R.G. Yön./19. md.)

(2) Ajans tarafından sağlanan mali desteğin etkin kullanılmasını sağlamak için, yararlanıcılar, satın alma faaliyetlerinde; ayrım gözetmeme, adil rekabet ortamını sağlama, kolay anlaşılabilir ve ayrımcılık içermeyen teknik şartnameler hazırlama, ihale ilanını tüm potansiyel iştirakçilere ulaşacak şekilde duyurma veya ilan etme, sağlıklı tekliflerin alınabilmesi için teklif sahiplerine yeterli zaman tanıma, objektif değerlendirme kriterlerini kullanma ve kayıtları düzgün, anlaşılabilir ve yeterli şekilde tutma gibi temel satınalma kurallarına uymak zorundadır. Gerektiğinde ajanslar ve Bakanlık projelerle ilişkili tedarikçiler, müteahhitler ve taşeronlar ile ilgili bilgilerin ve performans durumlarının da paydaş veritabanına işlenmesi yönünde düzenlemeler yapabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/11/20081108-3.htm

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI


Çukurova Kalkınma Ajansı, TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde yürüteceği mali destek programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

- Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı TR62/19/YENİ

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı Çukurova Kalkınma Ajansı adresinden ve internet sitesinden temin edilebilir:

Mali Destek Programı için başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih 5 Nisan 2019 saat 17.00’dir. Taahhütname 12 Nisan 2019 saat 17.00’ye kadar Ajansa teslim edilmelidir. Başvuruların geçerli olabilmesi için taahhütnamenin zamanında teslim edilmesi gerekmektedir.
İlanen duyurulur.

Adres : Çukurova Kalkınma Ajansı, Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:138/2 Seyhan/ ADANA
Telefon: 0 322 363 00 40
Faks : 0 322 363 00 41
İnternet sitesi : www.cka.org.tr