Yazdır
PATARA KONUT YATIRIM VE YÖN A.Ş.

Club Patara Evleri Genel Kurul Toplantı Daveti

PATARA KONUT YATIRIM VE YÖN A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910685
Şehir : Antalya / Kaş
Yayınlandığı Gazeteler

ORTADOĞU 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
2019 yılı Devre Mülk Malikleri Olağan Genel Kurulu
Tebligat Muhatabı
:
Mülk Sahipleri
Toplantı Tarihi
:
05.01.2019 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Toplantı çeşitleri:
Madde 5 - (1) Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.
b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.
c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır.
(2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz.

Çağrı usulü:
Madde 10 - (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır.
(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.
(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.
(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

CLUB PATARA EVLERİ
2019 YILI DEVRE MÜLK MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVETTİR.

Antalya İli, Kaş İlçesi, Kalkan Beldesi, Kışla Mevkii’ inde kain, tapunun 5 pafta, 2252 parseli üzerinde kurulu bulunan “CLUB PATARA EVLERİ” üzerinde Devre Mülk tesis edilmiş bağımsız bölümlerin, tapuya tescilli Devre Mülk Sözleşmesinin 35.maddesi gereği “Devre Mülk sahipleri, genel kurulu her yıl Ocak ayında toplanır.“ hükmü gereğince 2019 yılı Devre Mülk Malikleri Olağan Genel Kurulu’nu 5 Ocak 2019 günü saat 10.00’de Kışla Mevkii-Kalkan adresindeki Patara Prince Hotel & Resort’un toplantı salonunda yapılacaktır.
Bu ilk toplantıda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ve Devre Mülk Sözleşmesinin 35.maddesinde belirtilen (devre sahiplerinin yarıdan bir fazlası) yasal çoğunluğun bulunamaması halinde yine aynı yer ve aynı saatte olmak üzere 12 Ocak 2019 tarihinde ikinci toplantı yapılacaktır. Bu ikinci toplantıda herhangi bir çoğunluk aranmaksızın gündemde yazılı hususlar hakkında müzakere yapılarak gerekli kararlar alınacaktır.
Tapuya tescilli Devre Mülk Sözleşmesinin 35. ve 36. maddelerine gereği Devre Mülk payına bakılmaksızın her dönem başına bir oy hakkı vardır. Bir döneme birden fazla kişi malik ise bunların temsilcisi veya içlerinden toplantıya katılan biri, oy hakkına sahiptir. Devre Mülk sahipleri genel kurulunda, Devre Mülk sahipleri kendilerinden başka en fazla iki Devre Mülk sahibini vekâleten temsil edebilirler. Dışarıdan üçüncü bir şahıs vekil tayin edilemez. 2018 yılı İşletme Projesi ve toplantı gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. (30/11/2018)
Club Patara Evleri Devre Mülk Yöneticiliği
PATARA KONUT YATIRIM VE YÖNETİMİ A.Ş

GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Divan Heyetinin Seçimi ve Saygı Duruşu,
 3. 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arası 12 aylık yönetici faaliyet raporu ve gelir gider hesaplarının görüşülüp, Yöneticinin ibrasının oylamaya sunulması,
 4. Denetçi Raporunun görüşülmesi ve denetçinin ibrasının oylamaya sunulması,
 5. 01.01.2019–31.12.2019 tarihleri arası 12 aylık İşletme projesinin müzakeresi ile oylamaya sunulması ve Yöneticiliğe gider kalemlerinde fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,
 6. Devre Mülk Sözleşmesinin 40.maddesi gereğince, Devre Mülk Malikleri Yöneticiliğinin Yönetici seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 7. Denetçi seçimi,
 8. Önceki yıllara ait veya bu işletme döneminde ödenmeyen Devre Mülk Aidatları ve Site Genel Giderlerinin yasal yollardan tahsili ile Yöneticilik aleyhine açılan davaların takibi için Avukat tutulması konusunda Yöneticiliğe yetki verilmesi, 15.02.2019 tarihine kadar genel gider ve aidat borcunu ödemeyenler hakkında yasal takiplerin başlatılmasının karara bağlanması,
 9. Her yıl ünitelerin içinde yer alan, yenilenmesi veya onarılması gereken ancak tahsilata bağlı olarak gerçekleştirilebilen, TV, Buzdolabı, Ocak, Fırın, çekyat vs gibi, demirbaşların yenileme veya onarım bedellerinin 2019 yılı İşletme dönemi içinde hangi üniteler ve demirbaşlar için gerekli olduğunun tespit edilmesinden sonra teklif toplanması, İşletme Projesine dahil edilmeden, her bir ünitedeki satışı yapılmış olan devre mülk dönem sahiplerine eşit miktarda dağıtılmasına ve kendilerine Bütçesine ilişkin dağılım bilgilerinin gönderilmesinin karara bağlanması, ödemelerine ilişkin dağılım bilgilerinin gönderilmesinin karara bağlanması, ve sn Maliklerin Hep birlikte Kabul, Talep ve Ödemelerini yapmaları ile işlerin gerçekleştirileceğinin açıklanması,
 10. Tüm DM üniteleri için dask sigortalarının yenilenmesine karar verilmesi,
 11. Dilek, temenniler ve kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.