Yazdır
BALIKESİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE GIDA A.Ş.

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş. Genel Kurul çağrısı

BALIKESİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE GIDA A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01008278
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 07.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Pay Sahipleri ve Ortaklar.
Toplantı Tarihi
:
26.06.2019 14:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Toplantı çeşitleri:
Madde 5 - (1) Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.
b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.
c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır.
(2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz.

Çağrı usulü:
Madde 10 - (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır.
(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.
(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.
(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

BALIKESİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 6604
BALIKESİR GAYRİMENKUL YATIRIM VE GIDA ANONİM ŞİRKETİ


Ticari Adresi: Gaziosmanpaşa Mahallesi Organize Sanayi Sitesi 17. Cadde No:10/A Altıeylül / BALIKESİR
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.05.2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 26.06.2019 Çarşamba günü, saat :14:30 ‘da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:25 Kat:6 Karesi Toplantı Salonu Karesi - BALIKESİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşecektir.
2018 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu 12.06.2019 tarihinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Fahri KONUK Halil YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi

GÜNDEM

1 . Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 . Başkanlık divanına Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanmasına yetki verilmesi,
3 . 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzarekesi, tesvibe arzı,
4 . 2018 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzarekesi, Tesvibe arzı,
5 . Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları,
6 . Yönetim Kurulunda onaylanan İç Yönetmeliklerin Genel Kurul onayına sunulması,
7 . Yönetim Kurulundan istifalar nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeleri yerine seçilen üyelerin T.T.K. 363. Maddesi hükümlerine göre Genel Kurul onayına sunulması,
8 . Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
9 . Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının belirlenmesi,
10 . Şirketimizin 2019 hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11 . Dilek, temenni ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.’nin 26.06.2019 Çarşamba günü, saat 14:30 ‘da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:25 Kat:6 Karesi Toplantı Salonu Karesi- BALIKESİR adresinde, gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ............................................................... ‘nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekaleti Verenin Vekaleti Veren
Sermaye Miktarı : Adı Soyadı / Ticaret ünvanı
Pay Adedi : Tarih ve İmza
Oy Miktarı :
Adresi :
NOT : Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde Vekaleti verenin Noter Tasdikli İmza Sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.