Yazdır

T.C. İSTANBUL 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/296 Esas
DAVALI : ESAT ÖZDEM Bağdemli KöyüAğın/ ELAZIĞ
Davacı AYŞE SIDIKA ÖZDEM tarafından Davalı ESAT ÖZDEM aleyhine açılan Velayetin Değiştirilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce verilen ara karar uyarınca;
Davalı SADETTİN ve FEHİME oğlu 22/08/1969 doğumlu, ESAT ÖZDEM adına tebligat yapılamamış, yapılan araştırmada adresinin tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşmanın bırakıldığı 25/02/2020 günü saat: 09:55'de Mahkememiz salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi yetkili bir vekille temsil ettirmeniz, duruşmaya gelmediğiniz veya gelipte davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususunun iş bu ilanın yayınladığı tarihten itibaren yapılmış sayılacağı hususu tarafa ilan olunur.
İş bu ilanın bir örneğinin Divanhaneye asıldığına dair tutanak imza altına alındı. 06/11/2019