Yazdır
FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil davası duruşma günü tebliği

FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01045646
Şehir : Muğla / Fethiye
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 04.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/354 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Raşit Kesmiş
Duruşma Tarihi
:
17.10.2019 10:45

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

DÖRDÜNCÜ KİTAP : EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM : MÜLKİYET
İKİNCİ BÖLÜM : TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
-BİRİNCİ AYIRIM : TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI
--B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
---II. Kazanma yolları
----5. Kazandırıcı zamanaşımı
-----b. Olağanüstü zamanaşımı
------"Madde 713 - Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce (...) hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.
Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan olunur.
Son ilandan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hakim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.
Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler.
Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.
Özel kanun hükümleri saklıdır."

ÜÇÜNCÜ KISIM : ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
İKİNCİ BÖLÜM : TAPU SİCİLİ
---B. İşlemler
-----IV. Tebliğ zorunluluğu
------Madde 1019 - Tapu memuru, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlüdür.
İlgililerin bu işlemlere karşı itiraz süresi, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden işlemeye başlar.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2016/354 Esas
Davacılar Hamit Aydın, İdris Aydın, Mustafa Aydın, Zekeriya Aydın tarafından davalı Adile Sevgi, Ali Gönenç, Arman Gönenç, Ayşegül Gönenç, Celalettin Levent Maro, Deniz Gönenç, Deniz Kesmiş, Erol Gönenç, Fatih Seyhan, Güneş Gönenç, Halil Özcan, Mahmut Osman Maro, Osman Sinan Maro, Sadık Seyhan, Turgay Gönenç, Tülin Kancı aleyhine açılan, Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Döğer köyü, Küçükhüyük mevkii 1 pafta 186 parseldeki 3/16 hissenin TMK 713/2 maddesi gereği iptali ile davacılar adına tapuya kayıt ve tescili talebi ile açılan davanın yapılan yargılaması sırasında; dahili davalı Raşit Kesmiş'inmernis adresinin boş olması sebebiyle tarafa ulaşılması mümkün olmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,Dahili davalı RAŞİT KEŞMİŞ'e duruşma günü olan 17/10/2019 günü saat 10.45'te geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinizin ihtar ile dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.