Yazdır

T.C. ANTALYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2016/287 Esas


Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Tarafından davalılar Tevfîk Arat. Mustafa Yılmaz, Fatmana Doğan aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında:
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. Maddesi hükmünce tensiben verilen karar gereğince Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Hurma mahallesi bulunan ve davalıların malik göründüğü 8909 ada 4 parsel sayılı arsa niteliğindeki taşınmazın İ 5.268,53 m2 lik bölümünündavacı idare tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için dava açıldığı,, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 SK. Gereğince saptanması müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verileceği hususu Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 S.K. İle ı^egişik 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 19/07/2016