Yazdır
YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma davası tescil ve karar tebliği

YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00631327
Şehir : Artvin
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 06.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Davalılar

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.

Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili:
"Madde 10 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 5)(*)
Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister.
Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ olunur.
Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile yapılacak tebligatta,
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü,
b) Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
e) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği,
f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı,
h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Belirtilir.
Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az bir defa yayımlanır.
..."

Dava hakkı:
"Madde 14 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 7)
Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.
..."

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tescili ve zilyedin hakları:
"Madde 19 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 11) TARİHÇE
İdare öncelikle, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 21/06/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olup olmadığını ilgili yerlerden sormak suretiyle tespit eder.
İdarece yapılan bu araştırma sonucunda, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olmadığının, taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyetlikle iktisap iddiasında bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu madde gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, taşınmazın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi, mülkiyeti kazanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilir.
İdarece hazırlanan ve 10 uncu madde uyarınca toplanılan belgelerin tamamı, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin peşin veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir.
Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve sürede tespit eder. Mahkeme, idarece verilen bilgi ve belgelerden, zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Türk Kanunu Medenisi hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap etmiş olduğunu belirtmeye yeterli gördüğü takdirde, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin bilirkişi raporunu idareye, bu raporla birlikte idarece verilen diğer belgeleri tespit edilen zilyede tebliğ eder.
Ayrıca taşınmaz malın durumu, o yerin en büyük mal memuruna bildirilmekle beraber, taşınmaz malın bulunduğu yerde çıkan mahalli gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede en az bir defa ilan edilir.
İlanda;
a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sınırı, miktarı,
b) Zilyedin kimliği,
c) Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka,
d) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,
Belirtilir.
Son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre taksitle kamulaştırma yapılmış ise, ilk taksidin yine peşin ve nakit olarak zilyet adına ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdare tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir.
..."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı D.S.İ. Genel Müdürlüğü vekili Av.Arda KUŞ tarafından Mahkememizde açılan ve aşağıda esas numaraları belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel numarası belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tescilinekarar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yusufeli Halk Bankası Şubesi’ne yatırılacağı, ilam tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı D.S.İ. Genel Müdürlüğü’ne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur.
Dava konusu taşınmazın bulunduğu İl: Artvin, İlçe: Yusufeli/Merkez

SIRA
NO:
ESAS
NO:
DAVALILAR KÖY MEVKİİ ADA/
PARSEL
TAŞINMAZIN
CİNSİ
KAMULAŞTIRILACAK
ALAN (m²)
1 2017/178 Sülfiye Çakır Merkez-Kolik 361/1 Tarla 3.156,84
2 2017/179 Refika Avcı Merkez-Kolik 359/7 Tarla 662,40
3 2017/180 Süleyman Avcı Merkez-Kolik 349/1 Bahçe 10,74
4 2017/181 Ali İhsan Avcı Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
353/15
353/19
Tarla
Tarla
1.050,00
670,00
5 2017/182 Mahigül Çelik Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
357/4
358/1
358/5
Üç katlı kargir Ev ve Tarla
Tarla
Tarla
118,55
451,35
140,42
6 2017/183 Sabit Aksoy Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
335/7
353/8
Tarla
Tarla
1.740,96
422,92
7 2017/184 Sehriban Çakır Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
356/30
356/21
Tarla
Tarla
21,87
78,35
8 2017/185 Şöhret Avcı Merkez-Kolik Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
356/17
356/31
356/22
Tarla
Tarla
Tarla
38,06
22,83
148,16
9 2017/186 Ali Kılıç Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
371/5
371/1
Bahçe
Ahşap Ev ve Bahçe
1.854,14
3.177,09
10 2017/187 Zakir Avcı Merkez-Kolik 361/1 Tarla 3.156,84
11 2017/188 Adile Aksoy Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
335/5
335/1
338/3
356/4
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
650,36
180,10
262,57
301,64
12 2017/189 Bekir Çakır Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
338/5
352/2
353/2
353/6
353/5
359/3
359/5
362/5
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
111,31
207/84
21,99
8,19
151,04
722,62
60,60
94,27
13 2017/190 Ayşe Alkan Merkez-Kolik 356/7 Tarla 804,37
14 2017/191 İsmail Aksoy Merkez-Kolik 338/4
351/4
353/1
Tarla
Tarla
Tarla
319,97
254,30
463,20
15 2017/192 Ayşe Alkan, Ali Aksoy, Sabit Aksoy, İsmail Aksoy Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
346/1
347/1
351/2
352/1
356/5
Tarla
Tarla
Kargir Ev ve Arsası
Tarla
Tarla
37,78
94,97
31,53
12,16
281,53
17 2017/193 Ali Küçükalkan, Sevgi Küçükalkan, Öznur Polat, Mehmet Küçükalkan, Kemal Küçükalkan, Asiye Küçükalkan, Bayram Küçükalkan Merkez-Kolik 326/2 Tarla 545,90
18 2017/194 Ayşe Işık, Sedriye Babacan,Salih Kılıç, Menduha Küçükalkan, Şaban Kılıç, Mehmet Kılıç, Hasan Kılıç Merkez-Kolik 371/4 Bahçe 410,92
19 2017/195 Mevlüt YILMAZ (mirasçları), Ayşe Yılmaz, Tahsin Yılmaz, Miktad Yılmaz, Nebahat Kır, Melahat Gören, Sebahat Coşkun, Ülkü Cengiz, Gülizar Şişman, Selma Yılmaz Küçük, Özlem Yılmaz Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
312/32
313/2
314/1
Ahşap Ev ve Arsası
Bahçe
Bahçe
78,07
58,34
28,19
20 2017/196 Nuri ÇAKIR (Mirasçıları)Sülfiye Çakır, Necmi Çakır, Yunus Çakır, Fatih Çakır Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
353/3
353/11
Tarla
Tarla
13,77
81,69
21 2017/197 Hasan Basri Özalp, Mihrinaz Seyhan, Yaşarnaz Atasay, İsrafil Özalp, İsmail Özalp, Zihni Özalp, Mikail Özalp Merkez-Kolik 356/18
356/33
356/24
Tarla
Tarla
Tarla
67,47
19,93
70,59
22 2017/222 Huriye İnce Merkez-Kolik 359/2 Tarla 238,36
23 2017/223 Osman Kiliçlioğlu Mutlugün-Uysallar 105/24 Bahçe 2.131,01
24 2017/224 Yaşar Demirci Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
323/6
324/5
Tarla
Tarla
409,56
212,67
25 2017/225 Ali Aksoy Merkez-Kolik 355/1 Tarla 2.440,00
26 2017/226 Süleyman Avcı Merkez-Kolik 356/16 Tarla 36,28
27 2017/227 Ahmet KILIÇ (mirasçıları) Halis KILIÇ, Ismet KILIÇ Merkez-Kolik 353/20 Kuru Arazi 490,00
28 2017/228 Fatma Morkoç, İbrahim Avcı, İsrafil Avcı Merkez-Kolik 356/15 Tarla 419,83
29 2017/229 Mahigül Çelik,
Mehmet Çelik (mirasçıları)
Hünkar Kaya, Güller Kuzu,Gülafer Çelik (Mirasçıları)
Kurban Çelik
Merkez-Kolik 357/1 Ahşap bir katlı Ev ve Tarla 148,19
30 2017/230 Nedim Çakır, Necmi Çakır Merkez-Kolik 354/3 Kargir Ev ve arsası 38,93
31 2017/231 Yaldız Alkan, Süleyman Kılıç, Mehmet Kılıç, Fatma Ergün Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
356/8
356/11
Tarla
Ahşap iki katlı Ev ve Tarla
231,26
91,35
32 2017/232 Fatma AKYÜREK (mirasçıları)Fahriye Yıldız, Havva Ayşe Eroğlu, Hava Akyürek Merkez-Kolik 322/4 Tarla 330,00
33 2017/233 Bekir Çakır, Huriye İnce, Cevahir Çakır, Nalan Özdal, Özkan Çakır Merkez-Kolik 350/1 Ahşap Ev ve Arsası 121,49
34 2017/234 Nazife Aksoy, Ali Ekrem Aksoy, Melek Aksoy, Melike Şimşek, Çiğdem Kırbıyık Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik Merkez-Kolik
345/1
348/1
354/1
356/6
Tarla
Tarla
Kargir Ev ve Arsası
Tarla
60,52
348,1
33,14
301,64
35 2017/235 Ayşe Demirci, İbrahim Demirci, Nüriye Şimşek, Aytekin Demirci, Nürettin Demirci, Adem Demirci,
Mehmet Demirci, Ümmehan Levent, Meryem Yazıcı
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
317/2
317/4
318/2
319/1
323/16
323/3
323/18
324/2
Bahçe
Bahçe
Bahçe ve Merek
Bahçeli Ahşap Ev
Bahçe
Tarla
Tarla
Tarla
39,49
61,73
130,00
930,00
298,42
259,72
59,32
187,85
36 2017/236 Bekir Çakır, Huriye İnce, Cevahir İnce, Nalan Özdal, Özkan Çakır, Hüsna Handan Demirci, Zülfiye Çakır, Aydın Çakır, Mustafa Çakır, Ayşe Doğan Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
349/2
351/3
353/4
356/34
Bahçe
Tarla
Tarla
Tarla
79,26
13,05
161,11
399,83
37 2016/237 Fatma Kılıç (Mirasçıları)
Menduha Küçükalkan, Şaban Kılıç, Hasan Kılıç, Fatma Kılıç, Funda Kılıç, Fatih Kılıç, Erdal Kılıç, Erdinç kılıç
Merkez-Kolik 371/3 Bahçe 711,59
38 2017/238 Nazife Aksoy, Ali Ekrem Aksoy, Melek Aksoy, Melike Şimşek, Çiğdem Kırbıyık, İsmet Aksoy Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
335/6
353/14
Tarla
Tarla
680,38
352,44
39 2017/239 İsmet Aksoy Merkez-Kolik 356/3 Tarla 291,58
40 2017/240 Ayşe Işık, Sedriye Babacan, Salih Kılıç Merkez-Kolik 371/7 Bahçe 1.151,30
41 2017/245 Ayşe Işık, Sedriye Babacan, Salih Kılıç, Fatma Kılıç (Mirasçıları)Menduha Küçükalkan, Şaban Kılıç, Hasan Kılıç, Mehmet Kılıç (Miraçıları)Fatma Kılıç, Funda İspirli, Fatih Kılıç, Erdal Kılıç, Erdinç Kılıç Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
371/6
371/8
Bahçe
Ahşap Ev ve Bahçe
450,20
1.204,76
42 2017/246 Türkan Coşkun, Gazanfer Coşkun, Birgül Aytekin, Muzaffer Coşkun, Nurgül Yılmaz, Nuriye Koçak Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
311/1
311/5
312/13
312/26
Arsa
Arsa
Ahşap Ev ve Arsası
Bahçe
39,96
36,40
22,15
290,63
43 2017/247 Ahmet Demirci, Yusuf Demirci Merkez-Kolik 312/25
312/29
313/3
Bahçe
Ahşap Ev ve Bahçesi
Bahçe
50,26
821,80
31,40
44 2017/248 Mehriye Çakır, Rukiye Yıldırım, Hacer Çakır, Aziz Çakır, Mustafa Çakır, Murat Çakır, Ferhat Çakır, Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
356/23
356/32
353/7
353/10
338/6
362/3
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
77,47
14,56
181,25
201,39
110,01
180,48
45 2017/249 Cuma Yılmaz, Kazım Yılmaz, Bilal Yılmaz Merkez-Kolik Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
312/23
312/31
313/1
Tarla
Tarla
Tarla
230,50
180,39
43,94
46 2017/250 Sündüs Ergün, Aynur Bülbül, Mustafa Demirci
İsmail Demirci
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
317/6
320/2
321/16
Bahçe
Bahçe
Tarla
44,43
30,37
38,32
47 Hüseyin Avcı, Huri Küçükalkan, Aslan Avcı, Huri Yıldırım, Meyrem Türk, Şöhret Avcı, Hava Kantar, Ahmet Avcı, Adem Avcı, İsmail Avcı, Gülinaz Keçeci, Ayşe Avcı, Hasan Avcı, Fatma Avcı, Meyrem Kaya, Halil Avcı, Emine Avcı Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
356/20
356/28
Tarla
Tarla
416,64
163,33
48 2017/252 Memet Çelik mirasçıları
Hünkar Kaya, Güller Kuzu, Kurban Çelik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
358/2
358/4
358/7
Tarla
Tarla
Tarla
260,78
17,57
51,79
49 2017/253 Ayşe Demirci, Hamza Yazıcı, Miktad Yazıcı, Ali Yazıcı Ayşe koçak Mustafa Yazıcı, Merdan Yazıcı, Gökçe Yazıcı Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
319/2
321/7
Tarla
Tarla
230,00
64,25
50 2017/254 Gülsüm Kılıç, Yaldız Kılıç, Resul Kılıç, Asım Kılıç, Yasin Kılıç Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
356/9
359/27
359/36
Tarla
Tarla
Kargir ev ve tarla
110,60
139,94
2,960,00
51 2017/255 Mehriye Çakır, Rukiye Yıldırım, Hacer Çakır, Aziz Çakır, Mustafa Çakır, Murat Çakır, Ferhat Çakır, Hüsna Handan Demirci, Zülfiye Çakır, Aydın Çakır, Mustafa Çakır, Ayşe Doğan Merkez-Kolik 351/1 Kargir ev ve tarla 61,12
52 2017/256 Mahigül Çelik, Mehmet Çelik mirasçıları Hünkar Kaya, Güller Kuzu, Gülafer Çelik mirasçısı Kurban çelik, Mustafa Çelik mirasçıları Halil İbrahim Çelik, Güllar Aslan, Ömer Çelik, Meryem Kaya, Ramazan Çelik, Dursun Ali Çelik Merkez-Kolik 357/2 Ahşap 2 katlı merek ve tarla 167,94
53 2017/257 Yaldız Coşkun mirasçıları Türkan Coşkun, Gazanfer Coşkun, Birgül Aytekin, Muzaffer Coşkun, Nurgül Yılmaz, Nuriye Koçak, Fatma Coşkun, Muhittin Coşkun, Bahattin Coşkun, Ali Coşkun, Ayten Coşkun, Ruhigül Çolak, Necla Soyalp, Fatma Coşkun, Necat Coşkun, Necdet Coşkun, Necmettin Coşkun Merkez-Kolik 312/15 Ahşap ahır ve arsası 41,57
54 2017/258 Kurban Çelik, Dursun Ali Çelik, Halil İbrahim Çelik, Güllar Aslan, Ömer Çelik, Meryem Kaya, Ramazan Çelik Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
321/6
323/11
323/8
324/7
356/1
356/14
356/29
357/3
357/5
357/7
357/8
358/3
358/6
Tarla
Ahır ve arsası
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Ahşap 2 katlı ev ve tarla
3 katlı ev ve ahşap samanlık ve tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
270,51
37,75
213,96
134,47
46,56
649,73
73,92
138,30
138,30
72,58
73,76
581,74
116,35
55 2017/259 Sultan Gören, Yusuf Demirci, Şehrinaz Gören, Halil İbrahim Demirci, Şahin Demirci Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
321/13
323/15
323/5
323/9
324/4
Tarla
Tarla
Tarla
Ahır ve tarla
Tarla
69,13
49,83
53,32
62,64
104,58
56 2017/260 Elife Demirci, Firdes Aksu, Mehmet Demirci, Mustafa Demirci, Emine Aydın, Sinan Demirci Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
317/5
320/1
321/1
321/14
321/17
323/12
323/7
323/14
323/10
324/6
Bahçe
Bahçe
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Kargir ev ve arsası
Tarla
27,15
56,15
440,83
110,21
180,34
84,17
181,68
119,87
45,97
176,18
57 2017/261 Hasan Taşcı, Sümeyra Yıldırım, Gamze Taşcı, Ahmet Taşcı, Derya Demirel, Çiğdem Yıldırım, Fahrinaz Alkan, Emin Demirci, Hava Alkan, Fatma Polat, İbrahim Avcı, Yıldıray Avcı, Hava Taşcı, Fatih Mehmet Avcı, İsmail Avcı Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
317/1
318/1
319/5
323/1
323/4
324/1
324/3
Bahçe
Bahçeli kargir 1 katlı 2 adet ev ve arsası
Bahçe
Tarla
Tarla
Bahçe
Tarla
44,43
180,00
460,00
138,23
679,26
59,94
34,81
58 2017/262 Ayşe Yılmaz, Tahsin Yılmaz, Miktad Yılmaz, Nebahat Kır, Melahat Gören, Sebahat Coşkun, Ülkü Cengiz, Güllizar Şişman, Selma Yılmaz Küçük, Özlem Yılmaz, Sabit Yılmaz mirasçıları Naziye Yılmaz, Miyase Coşkun, Köksal Yılmaz, Gülçin Peltek, Fatma Anzevli mirasçıları Fahrettin Anzevli Halit Anzevli Furkan Anzevli, Sabit Anzevli, Hilal Anzevli, Cuma Yılmaz, Kazım Yılmaz, Bilal Yılmaz Merkez-Kolik 312/33 Ahşap Ev ve arsası 22,13
58 2017/263 Cuma Çolak, Ayşe Yazıcı, Aysel Yazıcı Meryem Dayan, Zeynep Küçükalkan, Ahmet Yazıcı, Zeki Yazıcı, Afet Bayrak, Selvi Akıncı, Sevgi Erdem Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
321/3
356/19
Tarla
Tarla
170,32
639,73
59 2017/267 Ayşe Yılmaz, Tahsin Yılmaz, Miktad Yılmaz, Nebahat Kır, Melahat Gören, Sebahat Coşkun, Ülkü Cengiz, Güllizar Şişman, Selma Yılmaz Küçük, Özlem Yılmaz, Sabit Yılmaz mirasçıları, Naziye Yılmaz, Miyase Coşkun, Köksal Yılmaz, Gülçin Peltek, Fatma Anzevli mirasçıları, Fahrettin Anzevli Halit Anzevli, Furkan Anzevli, Sabit Anzevli, Hilal Anzevli Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
312/22
312/28
Bahçe
Bahçe
220,48
420,92
60 2017/268 Türkan Coşkun, Gazanfer Coşkun, Birgül Aytekin, Muzaffer Coşkun, Nurgül Yılmaz, Nuriye Koçak, Fatma Coşkun, Muhittin Coşkun, Bahattin Coşkun, Ali Coşkun, Ayten Coşkun, Ruhigül Çolak, Necla Soyalp Merkez-Kolik 311/3 Tarla 25,86
61 2017/266 Nazife Aksoy, Fatma Coşkun, Türkan Coşkun, Gülbey Coşkun mirasçıları Hasan Coşkun, Sündüs Eroğlu, Sünbül Aydemir Merkez-Kolik 312/12 Ahşap Ev ve arsası 34,18
62 2017/264 Sona Kılıç, Leyla Kılıç, Binnaz Korkmaz, İbrahim Kılıç, Yunus Kılıç, Cengiz Kılıç, Fatma Gedikli, Songül Akyer, Meryem Korkmaz Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
356/10
(17/20 Hisse)
338/2
(17/20 Hisse)
Ahşap 2 katlı ev ve tarla
Tarla
251,37
929,90
63 2017/265 İsmail Hakkı Avcı, Zeki Bakırcı, İsmet Kılıç, Halis Kılıç, Ali İhsan Avcı, Hava Akyürek, Cevahir Çakır, Meryem Işık, Hüri Yıldırım Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
Merkez-Kolik
353/9
353/16
353/17
353/18
353/21
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Hali arazi
740,00
2.780,00
1,560,00
1.300,00
1.240,00
64 2017/269 Muharrem Yazıcı, Cuma Çolak, Ayşe Yazıcı, Aysel Yazıcı, Meryem Yazıcı, Zeynep Küçükalkan, Ahmet Yazıcı, Zeki Yazıcı, Afet Bayrak, Selvi Akıncı, Sevgi Erdem Merkez-Kolik 322/5 Tarla 530,00
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.