Yazdır
ELAZIĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma bedeli tespit ve tescil davası duyurusu

ELAZIĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü
Dosya Numarası
:
ESAS NOLAR: 2018/14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33
Tebligat Muhatabı
:
Mülk malikleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.

Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili:
"Madde 10 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 5)(*)
Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister.
Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ olunur.
Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile yapılacak tebligatta,
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü,
b) Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
e) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği,
f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı,
h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Belirtilir.
Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az bir defa yayımlanır.
..."

Dava hakkı:
"Madde 14 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 7)
Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.
..."

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tescili ve zilyedin hakları:
"Madde 19 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 11) TARİHÇE
İdare öncelikle, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 21/06/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olup olmadığını ilgili yerlerden sormak suretiyle tespit eder.
İdarece yapılan bu araştırma sonucunda, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olmadığının, taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyetlikle iktisap iddiasında bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu madde gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, taşınmazın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi, mülkiyeti kazanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilir.
İdarece hazırlanan ve 10 uncu madde uyarınca toplanılan belgelerin tamamı, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin peşin veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir.
Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve sürede tespit eder. Mahkeme, idarece verilen bilgi ve belgelerden, zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Türk Kanunu Medenisi hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap etmiş olduğunu belirtmeye yeterli gördüğü takdirde, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin bilirkişi raporunu idareye, bu raporla birlikte idarece verilen diğer belgeleri tespit edilen zilyede tebliğ eder.
Ayrıca taşınmaz malın durumu, o yerin en büyük mal memuruna bildirilmekle beraber, taşınmaz malın bulunduğu yerde çıkan mahalli gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede en az bir defa ilan edilir.
İlanda;
a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sınırı, miktarı,
b) Zilyedin kimliği,
c) Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka,
d) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,
Belirtilir.
Son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre taksitle kamulaştırma yapılmış ise, ilk taksidin yine peşin ve nakit olarak zilyet adına ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdare tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir.
..."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ELAZIĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NOLAR:
2018/14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33
Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar,İBRAHİM HALİL GÜVEN,DEMET KILIÇ SAĞLAMPINAR,KİYAFET ŞENGÜL,MEHMET ÖZDEMİR, FIRAT GÜNEŞ,KEREM ALAT, CENGİZ KUZU,LÜTFİYE KÖKÇİN,SÜLEYMAN GÜL, SABAH ALAGÖZ,HASAN ASLAN, GÜLLÜ SÖNMEZ, KAMİLE KADER,FERHAT GÜL, KEMAL İŞBEÇEREN, FİLİZ CAN,İLHAMİ KAYA,SEMİH YAZMAN, BÜLENT YAZMAN, AHMET SİNAN YAZMAN, EMİR YAZMAN, ESİN KAYA, AHMET FETHİ ÇOLAKOĞLU, TÜRKAN DEVECİ, NURHAL ÇETİNKAYA, ARZU ÇETİNKAYA, OĞUZ ÇOLAKOĞLU, GÖKBEN ELBİ, SERHAT ÇOLAKOĞLU,BEDRİYE ÇOLAKOĞLU,TUFAN ÇETİNKAYA arasında aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının ara kararı gereğince;
a) Davaya konu taşınmazlar:
*2018/14 Esas sayılı dava dilekçesine konu; Elazığ ili, Işıkyolu Köyü, Uzun Çayır Mevkii,119 ada 15 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/15 esas sayılı dava dilekçesine konu; Elazığ ili, Çamyatağı Köyü, Büyük Tarla Mevkii, 101 ada, 632 parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/16 esas sayılı dava dilekçesine konu; Elazığ ili, Işıkyolu Köyü, Uzun Çayır mevkii, 119 ada, 35 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/17 esas sayılı dava dilekçesine konu; Elazığ ili, Işıkyolu Köyü, Uzunçayır Mevkii, 107 ada, 73 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/18 esas sayılı dava dilekçesine konu; Elazığ ili, Işıkyolu Köyü, Köy Altı Mevkii, 120 ada, 83 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/19 esas sayılı dava dilekçesine konu; Elazığ ili, Işıkyolu Köyü, Uzunçayır Mevkii, 108 ada, 9 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/20 esas sayılı dava dilekçesine konu; Elazığ ili, Işıkyolu Köyü, Köy Altı Mevkii, 120 ada, 85 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/21 esas sayılı dava dilekçesine konu ;Elazığ ili, Işıkyolu Köyü, Uzunçayır Mevkii, 107 ada, 34 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/22 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Çamyatağı Köyü, Kabakkızı Mevkii, 105 ada, 354 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/23 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Çamyatağı Köyü, Servan Mevkii, 101 ada, 680 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/24 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Çamyatağı Köyü, Tekaluç KarataşMevkii, 101 ada, 634 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/25 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Çamyatağı Köyü, Karpınar Mevkii, 101 ada, 625 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/26 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Çamyatağı Köyü, Kabakkızı Mevkii, 105 ada, 262 parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/27 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Çamyatağı Köyü, Karpınar Mevkii, 101 ada, 686 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/28 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Çamyatağı Köyü, Büyük Tarla Mevkii, 101 ada, 641 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/29 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Şahinkaya Köyü, Avlinut Mevkii, 112 ada, 16 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/30 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Çamyatağı Köyü, Kabakkızı Mevkii, 103 ada, 183 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/31 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Çamyatağı Köyü, Kabakkızı Mevkii, 103 ada, 52 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/32 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Işıkyolu Köyü, Köy Altı Mevkii, 120 ada, 25 Parselde kayıtlı taşınmaz,
*2018/33 esas sayılı dava dilekçesine konu;Elazığ ili, Çamyatağı Köyü, Akyazı Mevkii, 105 ada, 367 Parselde kayıtlı taşınmaz,
Dava konusu taşınmazların Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ile davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescili ve tapuda yol olarak terkinine karar verilmesi dava ve talep edilmekle ;
b) Taşınmazlar maliki,
*2018/14 Esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
İBRAHİM HALİL GÜVEN-********** TC NUMARALI.
*2018/15 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
DEMET KILIÇ SAĞLAMPINAR-********** TC NUMARALI.
*2018/16 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
KİFAYET ŞENGÜL-********** TC NUMARALI.
*2018/17 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
MEHMET ÖZDEMİR-********** TC NUMARALI.
*2018/18 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
FIRAT GÜNEŞ-********** TC NUMARALI.
2018/19 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
KEREM ALAT-********** TC NUMARALI.
*2018/20 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
CENGİZ KUZU-********** TC NUMARALI.
*2018/21 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
MEHMET SUNGUROĞLU-********** TC NUMARALI, SAFA KOLOĞLU-********** TC NUMARALI, SEDA SUNGUROĞLU-********** TC NUMARALI, SEVİL ORHAN-********** TC NUMARALI.
*2018/22 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
LÜTFİYE KÖKÇİN-********** TC NUMARALI.
*2018/23 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
SÜLEYMAN GÜL-********** TC NUMARALI.
*2018/24 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
SABAH ALAGÖZ-********** TC NUMARALI.
*2018/25 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
HASAN ASLAN-********** TC NUMARALI.
*2018/26 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
GÜLLÜ SÖNMEZ-********** TC NUMARALI.
*2018/27 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
KAMİLE KADER-********** TC NUMARALI.
*2018/28 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
FERHAT GÜL-********** TC NUMARALI.
*2018/29 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
KEMAL İŞBEÇEREN-********** TC NUMARALI.
*2018/30 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
FİLİZ CAN-********** TC NUMARALI.
*2018/31 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
İLHAMİ KAYA-********** TC NUMARALI.
*2018/32 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
AHMET SİNAN YAZMAN-********** TC NUMARALI., BÜLENT YAZMAN-********** TC NUMARALI, EMİR YAZMAN-********** TC NUMARALI, ENGİN KAYA-********** TC NUMARALI, ESİN KAYA-********** TC NUMARALI, SEMİH YAZMAN-********** TC NUMARALI.
*2018/33 esas sayılı dava dosyasına ait taşınmaz maliki;
AHMET FETİ ÇOLAKOĞLU-********** TC NUMARALI, ARZU AYTEKİN-********** TC NUMARALI, BEDRİYE ÇOLAKOĞLU-********** TC NUMARALI, GÖKBEN ELBİ-********** TC NUMARALI, NURHAL ÇETİNKAYA -********** TC NUMARALI, OĞUZ ÇOLAKOĞLU-********** TC NUMARALI, SERHAT ÇOLAKOĞLU-********** TC NUMARALI, TACETTİN ÇETİNKAYA-********** TC NUMARALI, TUFAN ÇETİNKAYA ********** TC NUMARALI., TÜRKAN DEVECİ-********** TC NUMARALI.
c) Kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü,
d) 30 günlük süre içerisinde ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
e) Açacağınız davalarda husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilebileceğiniz,
f) 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabileceğiniz, dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kurum üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri yukarıda yazılı kişiler adına bankaya yatırılacağı hususu İLANEN İHTAR olunur. 17/12/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.