Yazdır

T.C.

ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/734

DAVALI : NİMET KAĞIZMANLI
Davacı BOTAŞ vekili tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasında özetle; Bakanlar Kurulunun almış olduğu kamu yararına istinaden Erzurum ili, Aziziye ilçesi, Gelinkaya Köyü/Mahallesi, 1783 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 4650 sayılı yasa ile değiştirilen 10.maddesi ve HMK 318. maddesi gereğince 24/09/2019 günü saat: 09.40'ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, ayrıca ilanın yapıldığı tarihden itibaren iki hafta içerisinde deliller ile birlikte cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu ile dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.