Yazdır
YALVAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası duruşma tebliği

YALVAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046016
Şehir : Isparta
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 05.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Davacı: Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Dosya Numarası
:
2019/338 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri.
Duruşma Tarihi
:
02.10.2019 09:00

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.

Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili:
"Madde 10 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 5)(*)
Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister.
Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ olunur.
Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile yapılacak tebligatta,
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü,
b) Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
e) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği,
f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı,
h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Belirtilir.
Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az bir defa yayımlanır.
..."

Dava hakkı:
"Madde 14 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 7)
Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.
..."

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tescili ve zilyedin hakları:
"Madde 19 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 11) TARİHÇE
İdare öncelikle, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 21/06/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olup olmadığını ilgili yerlerden sormak suretiyle tespit eder.
İdarece yapılan bu araştırma sonucunda, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olmadığının, taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyetlikle iktisap iddiasında bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu madde gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, taşınmazın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi, mülkiyeti kazanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilir.
İdarece hazırlanan ve 10 uncu madde uyarınca toplanılan belgelerin tamamı, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin peşin veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir.
Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve sürede tespit eder. Mahkeme, idarece verilen bilgi ve belgelerden, zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Türk Kanunu Medenisi hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap etmiş olduğunu belirtmeye yeterli gördüğü takdirde, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin bilirkişi raporunu idareye, bu raporla birlikte idarece verilen diğer belgeleri tespit edilen zilyede tebliğ eder.
Ayrıca taşınmaz malın durumu, o yerin en büyük mal memuruna bildirilmekle beraber, taşınmaz malın bulunduğu yerde çıkan mahalli gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede en az bir defa ilan edilir.
İlanda;
a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sınırı, miktarı,
b) Zilyedin kimliği,
c) Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka,
d) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,
Belirtilir.
Son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre taksitle kamulaştırma yapılmış ise, ilk taksidin yine peşin ve nakit olarak zilyet adına ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdare tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir.
..."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

YALVAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmazların BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, bedel tespiti ve BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı yargıda iptal davası açılabileceği, açılacak davada husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş yöneltileceği ve dava açanların Mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların Mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde bilirkişi incelemesi sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına T.C. Ziraat Bankası Yalvaç Şubesine yatırılacağı, Kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri davanın duruşmasının 02/10/2019 günü saat: 09:00’a bırakıldığı hususu 4650 sayılı kanunun 10 maddesi gereği ilgililere ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN VE AÇILAN DAVALARIN LİSTESİ

Sıra No İli İlçesi Köyü Ada Parsel Niteliği Malik Tapu Alanı Kamulaştırılacak Alan Dosya No
1 ISPARTA YALVAÇ Kırkbaş 0 284 TARLA Ayşe Dayı, Dudu Yılmaz, Keziban Bal, Ahmet Bacak 9.000,40 m2 374,79 m2 2019/338ESAS
2 ISPARTA YALVAÇ Sücüllü 0 1213 TARLA Halil Çakırca, İsmail Çakırca, Ayşe Çakırca, Sadettin Çakırca, Sevhan Bağcı, Saim Çakırca, Yusuf Çakırca 8.850,00 m2 387,37 m2 2019/270ESAS
3 ISPARTA YALVAÇ Körküler 264 71 TARLA Durmuş Çarkacı, Ali Çarkacı, kamile Çarkacı, Dudu Alp, Mesut Çarkacı 15.491,00 m2 1187,76 m2 2019/318ESAS
4 ISPARTA YALVAÇ Sücüllü 0 1073 TARLA Abidinoğlu Tarım, Hayvancılık, Gıda Ticaret Ltd. Şti. 11.500,00 m2 1028,08 m2 2019/262 ESAS
5 ISPARTA YALVAÇ Körküler 278 27 TARLA Ramazan Doğan 17738,18 m2 1249,04m2 2019/306 ESAS
6 ISPARTA YALVAÇ Körküler 264 65 TARLA Ahmet Şen 2400,18 m2 365,48m2 2019/316ESAS
7 ISPARTA YALVAÇ Kırkbaş 0 287 TARLA Şayeste Cengiz, Ahmet Cengiz, Hasan Cengiz, Mevlüt Cengiz, Şengül Bal, Mehmet Cengiz, Lütfi Cengiz, şahin Cengiz, Keziban Cengiz, Muhterem Cengiz, Ayşe Dudu Demir, Lükman Cengiz, Mustafa Cengiz, Nilüfer Yeşil, Ümmü Çakır 7600,00m2 605,82m2 2019/340ESAS
8 ISPARTA YALVAÇ Sücüllü 0 1149 TARLA Mustafa Yörüdü, Nurgül Yalvaç, Soner Çıbıklı, Muzaffer Çıbıklı, Murat Yörüdü, Nazmi Çıbıklı, Nurten Çıbıklı, Nutiye dinçer, Ramazan Yörüdü, Mustafa Yörüdü, Abdurrahman Yörüdü 19600,00 m2 889,04 m2 2019/264ESAS
9 ISPARTA YALVAÇ Körküler 219 22 TARLA Halil Özkan, Fatih Murat Özkan, Hacer Özkan, Cihangir Özkan, Şehri Süllü, Ayşe Özkan, Gülseren Özkan, Emsal Çarkacı, Ahmet Özkan, Ümmehan Özkan, Fadime Süllü, Güllü Özkan, Nazire Özkan, Şengül Özkan 1901,95 m2 368,59 m2 2019/358ESAS
10 ISPARTA YALVAÇ Körküler 264 63 TARLA Çiğdem Şen (Kondal), Ömer Şen, Muzaffer Şen, Perdane Yalçın, Ali Şen, Aşır Şen, Akile Şen, Sadık Şen, Gözel Şen, Ramazan Şen, Menevşe Şen, Adile Edepli,, Nazmiye Şen 11561,96 m2 905,24 m2 2019/314 ESAS
11 ISPARTA YALVAÇ Sücüllü 0 1059 TARLA Hanife Kucur, Süleyman Uysal, Azime Ku cur,Ali Uysal, Kemal Uysal, Sedat Uysal, Hüseyin Uysal, Ahmet Uysal, Lütfiye Geçer,Nadiye Zorlu (Uysal) Cemil Pehlivan, İsmail kucur, Süleyman Uysal, Mehmet Kucur, Doğan Taşyaran, Adil Taşyaran, Sevda Çolak, Fahriye Uysal, Nurdoğan Kucur, Nadiye Zorlu, Rafet Uysal, Emeti Uysal, İmran kucur, Talip Kucur, hüseyin Ezel, Feridun Ezel, Rafet Uysal, Saime Kucur, Hanife Öztürk, Orhan Kucur, Tülay Akyüz, Ülker Akça, Virgül Sevim, Ayhean Pehlivan, Turan Pellivan,Belma Pehlivan Özsaraç, Ülker Akça, Ayşegül Yurt, Mehmet Pellivan, Eyüp Kucur, Perihan Kucur, Yetiş Taşyaran, Havva Kucur, Seher Kucur,. Kemal Uysal, Ahmet Kucur, Mehmet Kucur, Bünyamin Ezel, Havva Kucur, Rukiye Taşyaran, Safiye Öztürk, İbrahim Kucur, Mustafa Taşyaran, Yusuf Taşyaran 27100,00 m2 880,52 m2 2019/258ESAS
12 ISPARTA YALVAÇ Körküler 264 59 TARLA Sadık Şen,Bilal Şen, Mevlüt Şen, Kemal Şen, Fazilet Sücüllülü, Kamile Şen 12515,27 m2 1112,28 m2 2019/322ESAS
13 ISPARTA YALVAÇ Kırkbaş 0 350 TARLA Mevlüt Yılmaz, Eşe Nazlı 10000,00 m2 812,58 m2 2019/336 ESAS
14 ISPARTA YALVAÇ Sücüllü 0 3774 TARLA Ramazan Sevil 17500m2 1024,14 m2 2019/274ESAS
15 ISPARTA YALVAÇ Sücüllü 0 1072 TARLA Zehra Şanlı, Niyazi Şanlı; Affet Şanlı, AyfetBalcı, Mustafa Şanlı, Melaip Şanlı, Süleyman Şanlı 7913,81 m2 367,9 m2 2019/260 ESAS
16 ISPARTA YALVAÇ Körküler 265 15 TARLA AliDemirci 6866,90 m2 90,41 m2 2019/246ESAS
17 ISPARTA YALVAÇ Körküler 219 2 TARLA Fadime Göde, Satı Çarkacı, Sadık Göde, Sultan Göde, Şenol Göde, Mehmet Ali Göde, Cennet Göde, Erol Göde, Nazmiye Yıldız 3020,20 m2 155,08m2 2019/364 ESAS
18 ISPARTA
ISPARTA
YALVAÇ
YALVAÇ
Körküler
Körküler
276
276
45
41
TARLA
TARLA
Ramazan Yalçın, Hüseyin Yalçın, Suat Yalçın 23844,73m2
8554,76 m2
423,20 m2
663,18 m2
2019/276 ESAS
2019/276 ESAS
19 ISPARTA YALVAÇ Terziler 0 248 TARLA Rifat Yılmaz 14500,00m2 73,68 m2 2019/328ESAS
20 ISPARTA YALVAÇ Körküler 277 10 TARLA Baki Kırman 10284,46 m2 570,48 m2 2019/294 ESAS
21 ISPARTA
ISPARTA
YALVAÇ
YALVAÇ
Körküler
Körküler
276
277
43
32
TARLA
TARLA
Kemal Kahramanca 1500,83 m2
8625,70 m2
248,87 m2
343,68 m2
2018/290 ESAS
2018/290 ESAS
22 ISPARTA
ISPARTA
YALVAÇ
YALVAÇ
Terziler
Terziler
0
0
492
494
TARLA
TARLA
Osman Serin 18100,00 m2
19000,00 m2
439,38 m2
765,45 m2
2019/330 ESAS
2019/330 ESAS
23 ISPARTA YALVAÇ Kırkbaş 0 368 TARLA Halil Yılmaz 11600,00 m2 593,65 m2 2019/342 ESAS
24 ISPARTA YALVAÇ Kırkbaş 0 481 TARLA Feridun Akyol 2700,00 m2 527,35 m2 2019/344ESAS
25 ISPARTA YALVAÇ Sücüllü 0 1154 TARLA Fahim Gültekin, Hasan Hüseyin Gültekin, Miyase Ünal, Yusuf Gültekin, Zeliha Erdoğan, Keziban Bölükbaş, Cemile Kızılkaya, Döndü Gültekin, İsmail Gültekin, Fadime Çırak, Sabahattin Gültekin, Mustafa Gültekin, Veli Gültekin, Hacer Küden, Zeliha Karağaç, Ramazan Gültekin, Metin Gültekin 13700,00 m2 954,44m2 2019/266ESAS
26 ISPARTA YALVAÇ Körküler 265 18 TARLA Adem Oruç 11084,00 m2 876,55 m2 2019/248 ESAS
27 ISPARTA YALVAÇ Sücüllü 0 3769 TARLA Keziban Didik 9100,00 m2 809,98 m2 2019/272 ESAS
28 ISPARTA YALVAÇ Körküler 219 121 TARLA İsmail Arı, Halil Oruç, Hıdır Oruç, Nazlıgül Rona, Mustafa Oruç, Hüseyin Oruç, Gülabi Oruç, Muharrem Oruç, Aziz Oruç, Durkadın Oruç,Güllü Oruç, Bilgi Dede, Adem Oruç, Bayram Oruç, Cengiz Oruç, Hasan Arı, Hasan Arı, Pehril Oruç, Abdullah Oruç, Durkadın Oruç, Abbas Oruç, Naciye Arı, Satı Çarkacı, Satı Altıngedik, Seydi Battal Oruç, Sümbül Şahin, Mevlüt Arı, Veli Arı, Döne Güvercin, Güldal Gök, Muhammet Oruç, Fatma Kılıçtutan, Mevlüt Oruç, Kamil Oruç, Ayşe Kılıçtutan. 17893,50 m2 427,61 m2 2019/356 ESAS
29 ISPARTA
ISPARTA
YALVAÇ
YALVAÇ
Körküler
Körküler
265
268
5
12
TARLA
TARLA
MURAT YILMAZ, SULTAN GÖDE, NECLA ŞEKER, SADIK GÖDE, AYŞE GÖDE, EMİN YILMAZ, ARİFE YAĞCI, 16272,08 m2
6965,71 m2
50,12 m2
530,58 m2
2019/254 ESAS
2019/54 ESAS
30 ISPARTA YALVAÇ Kırkbaş 0 347 TARLA Fatma Çiçek, İmircan Güllü, Şenol Bal, Salih Çiçek, Ramazan Güllü, Yaşar Bal, Dudu Tunç, Fatma Güllü, Şerife Güllü, Veysel Güllü, Ayten Bal, EminYıldırım. 20400,00 m2 1436,7 m2 2019/334ESAS
31 ISPARTA YALVAÇ Körküler 264 22 TARLA Fadime Zengin, Ali Zengin, Erol Zengin, Sibel Zengin, İsmail Zengin, Tolga Zengin 16961,40 m2 1009,76m2 2019/310 ESAS
32 ISPARTA YALVAÇ Körküler 265 21 TARLA MENEKŞE DEMİRCİ, HÜSEYİN KARACA, İBRAHİM KARACA, ALİ RIZADEMİRCİ, ALİ KARACA, GÜLLÜ CEYLAN 9333,05 m2 524,81 m2 2019/250ESAS
33 ISPARTA YALVAÇ Körküler 265 32 TARLA AYŞE GÖDE 6428,32 m2 569,79 m2 2019/252ESAS
34 ISPARTA YALVAÇ KÖRKÜLER
KÖRKÜLER
265
269
11
6
TARLA
TARLA
HALİL ŞAHİN, VELİ ŞAHİN, EMİNE ŞAHİN, HAYAL ŞAHİN, NESİMİ ŞAHİN,MENEVŞE CARTILLI 61438,49 m2
35420,54 M2
1283,7 m2
2399,75 M2
2019/244 ESAS
35 ISPARTA YALVAÇ Körküler 264 17 TARLA Süleyman Zengin, Sultan Zengin, Ali Zengin, Mehmet Ali Zengin, Zeynep Oruç 23024,17 m2 380,56 m2 2019/312 ESAS
36 ISPARTA YALVAÇ Körküler 264 50 TARLA FEYZULLAH ŞEN 4300,94 m2 585,82m2 2019/320ESAS
37 ISPARTA YALVAÇ Körküler 269 32 TARLA Adile Işık 10881,44 m2 203,65 m2 2019/256 ESAS
38 ISPARTA YALVAÇ Körküler
Körküler
147
264
63
75
TARLA
TARLA
Bağdat Martı, Sadık Çarkacı, Adile Çarkacı, Cengiz Çelik, Ayhan Çelik, Ali Çelik, Hakan Çelik, Şerife Altınay, Cevriye Berber, İbrahim Altungeyik, Zümbül Çarkacı, İsmail Zengin, Sibel Zengin, Iraz Çarkacı, Hasan hüseyin Arı, Fadime Şahan, Ali Arı, Elif Yılmaz, Erol Zengin, Sadık Çarkacı, İbrahim Çarkacı, Şahin Çarkacı, Leyla Şahin, Halil Cartıllı, Sadık Cartıllı, Özcan Şahan Fatma Karaca, Hasan Çarkacı, Mevlüt Çarkacı, Kadriye Çelik, Ali Çarkacı, Hasan Şahan, Nurettin Şahan, Sadık Şahan, Dudu Şahan, Cafer Şahan, Muharrem Çelik, Mehmet Çarkacı, Kadriye Çelik, Ali Çarkacı, Hasan Şahan, Nurettin şahan, Sadık Şahan, Dudu Şahan, Cafer Şahan, Muharrem Çelik, Mehmet Çarkacı, Hasan Çarkacı, Nesimi Çarkacı, Tolga Zengin, Ummahan Samancı, Gülüfer Ekiz, Emine Çarkacı, Satı Çarkacı, Berna Çarkacı, Sadık Çarkacı, Halil Çarkacı, Nezahat Gençer, Adile Piliç, Yurdagül Küçükkütük, Fadime Karataş, Gülay Ayvalı, Abdullah Çarkacı, Ali Çarkacı, Cemile Samancı, Sakine Çarkacı, Ali Çarkacı, Fatma Samancı,Sevda Ataş, Hacer Büyükkorkmaz, Döndü Büyükkorkmaz, Kamile Çarkacı, Hacer Çarkacı, Sadık Cartıllı, Şükrü Çarkacı, Dudu Alp, Durmuş Çarkacı, Mesut Çarkacı, Adile Çarkacı, Rafet Cartıllı 13818,39 m2
14082,65 m2
396,93 m2
106,03 m2
2019/308ESAS
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.