Yazdır

İLAN
MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 1963/582 Esas
KARAR NO : 1964/1775


Davacılar aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 15/04/1964tarih 11963/582Esas ve 1964/1775 Karar sayılı ilam ile; dava konusu parsellerin Tunceli İli Mazgirt İlçesi Peri Köyünde kain 441 parsel olduğu, bu parselin 15/04/1964 tarih ve 1963/582Esas ve 1964/1775 Karar sayılı ilamla davalılar adına tespit gibi tesciline ve davacı Zeki Kulup alp vekili Hıdır Öztürk'ün feragat etmesi ve diğer davacıları davasının sübut bulmadığından davalarının reddine karar verildiği mezkur kararın Davalı Karşı davacı Engin KARABULUT 'a tebliğ edilmediğinden iş bu ilanın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince kararımızın ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, bu tarihten itibaren 15 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile Yargıtay yasa yoluna gidilmediği taktirde, kararın bu davalılar açısından kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 26/09/2019

__________________________________________________________________________
Adres : MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Hasret VURAL Zabıt Katibi