Yazdır
TAVŞANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) dava tebliği

TAVŞANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01045725
Şehir : Kütahya
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 04.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
20197/364….407 Esas (42 adet dosya no)
Tebligat Muhatabı
:
Tapu Malikleri ve Hak Sahipleri.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.

Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili:
"Madde 10 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 5)(*)
Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister.
Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ olunur.
Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile yapılacak tebligatta,
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü,
b) Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
e) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği,
f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı,
h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Belirtilir.
Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az bir defa yayımlanır.
..."

Dava hakkı:
"Madde 14 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 7)
Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.
..."

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tescili ve zilyedin hakları:
"Madde 19 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 11) TARİHÇE
İdare öncelikle, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 21/06/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olup olmadığını ilgili yerlerden sormak suretiyle tespit eder.
İdarece yapılan bu araştırma sonucunda, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olmadığının, taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyetlikle iktisap iddiasında bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu madde gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, taşınmazın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi, mülkiyeti kazanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilir.
İdarece hazırlanan ve 10 uncu madde uyarınca toplanılan belgelerin tamamı, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin peşin veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir.
Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve sürede tespit eder. Mahkeme, idarece verilen bilgi ve belgelerden, zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Türk Kanunu Medenisi hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap etmiş olduğunu belirtmeye yeterli gördüğü takdirde, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin bilirkişi raporunu idareye, bu raporla birlikte idarece verilen diğer belgeleri tespit edilen zilyede tebliğ eder.
Ayrıca taşınmaz malın durumu, o yerin en büyük mal memuruna bildirilmekle beraber, taşınmaz malın bulunduğu yerde çıkan mahalli gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede en az bir defa ilan edilir.
İlanda;
a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sınırı, miktarı,
b) Zilyedin kimliği,
c) Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka,
d) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,
Belirtilir.
Son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre taksitle kamulaştırma yapılmış ise, ilk taksidin yine peşin ve nakit olarak zilyet adına ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdare tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir.
..."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. TAVŞANLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO 2019/374
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 38
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Halil Yaykara
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/380
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Emirler Köyü
Mevkii - Ada 105 Parsel 2
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Fatma Mert
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/398
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 118 Parsel 2
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Necmiye Sevilmiş, Hanife Dinç,
Mehmet Madan, Kemal Dinç,
Ayşe Altındaş, Şerife Mavi,
Ayşe Sevilmiş, Azime Sevilmiş,
Fatma Tunç
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/400
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 450
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Ayşe Özcan, Gönül Güler,
Gülcihan Taslak, Halil Güler,
Hüner Kaymaz, Mehmet Güler,
Halil İbrahim Güler
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/402
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parseller 1330,1566, 1565
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Ahmet Durak, Ahmet Yaman,
Emine Akpınar, Halil Yaykara,
Halis Öztürk, Hatice Kolay,
Mehmet Yaman, Şerife Karaduman,
Hasbiye Öztürk
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/376
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Emirler Köyü
Mevkii - Ada 119 Parsel 5
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Ahmet Kızıl
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/378
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 108
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı İbrahim Zengin
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/382
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 101
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Mustafa Katılmış
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/386
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 151 Parsel 6
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Ahmet Altınkaya
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/370
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 122 Parsel 15
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Fatma Yüksek
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/372
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Emirler Köyü
Mevkii - Ada 118 Parsel 30
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Ahmet Alparslan
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/366
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 88
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Mehmet Güngör
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/364
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 151 Parsel 4
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Hatice Korucu
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/364
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 125 Parsel 17
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Hatice Korucu
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/368
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 125 Parsel 68
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı İsmail Yüksek
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/406
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 1534
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Alionbaşı Süt Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/388
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 74
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Emine Şahin
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/390
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 131
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Halil Durak
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/392
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 122 Parseller 42 ve 29
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Hanife Erdoğan
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/394
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 90
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Azime Coşkun, Cemile Taştan,
İsmet Coşkun, Mehmet Coşkun,
Sabahattin Coşkun
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/396
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 123 Parsel 9
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Ahmet Dinç, Ayşe Dinç, Azime Öztürk,
Emine Yücel, Hanife Şimşek, İsmet Altındaş
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/396
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 117 Parsel 6
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Ahmet Dinç, Ayşe Dinç, Azime Öztürk,
Emine Yücel, Hanife Şimşek, İsmet Altındaş
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/384
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Emirler Köyü
Mevkii - Ada 119 Parsel 18
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı İsmail Arslan
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/384
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Emirler Köyü
Mevkii - Ada 122 Parsel 21
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı İsmail Arslan
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/384
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Emirler Köyü
Mevkii - Ada 124 Parsel 36
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı İsmail Arslan
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/395
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 105
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Ahmet Yeşilyaprak
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/401
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 122 Parsel 20
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Emine Solmaz, Fatma Solmaz,
Hayriye Karaca, İsmail Yüksek
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/397
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 123 Parsel 4
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Hafize Tekdemir
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/397
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 145 Parsel 9
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Hafize Tekdemir
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/393
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 125 Parsel 75
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Hanife Adıgüzel
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/403
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 33
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Halil İbrahim Şekert
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/391
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 91
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Hasan Hüseyin Toraman
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/399
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 34
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Azime Taştan
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/389
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 123 Parsel 14
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Kamile Şimşek
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/383
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 125 Parsel 8
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Havva Şener
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/377
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Emirler Köyü
Mevkii - Ada 115 Parsel 3
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Eyüp Yaman, Hacer Dinç, Ahmet Yaman
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/369
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 122 Parsel 14
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Ayşe Esen
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/365
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 47
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Ahmet Kaçmaz
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/373
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 104
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Azime Coşkun, Halil Yeşilyaprak
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/407
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 120 Parsel 18
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Halil Türkmen, İbrahim Atılgan, Kamile Türkmen
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/367
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 4
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Mustafa Kaya
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/387
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 37
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Hüseyin Katı
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/385
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 122 Parsel 54
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Ayşe Yüksek
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/375
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Opanözü Köyü
Mevkii - Ada 149 Parsel 5
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Hilmi Atalar
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/371
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Karaköy Köyü
Mevkii - Ada - Parsel 92
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Arife Tunç
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/379
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Merkez Gölcük Köyü
Mevkii - Ada 107 Parsel 2
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Halil İbrahim Dinç
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

ESAS NO 2019/381
Kamulaştırılacak Taşınmazın Bulunduğu Yer Kütahya ili, Tavşanlı ilçesi, Emirler Köyü
Mevkii - Ada 109 Parsel 79
Taşınmazın Malikinin Adı Soyadı Şerife Gülek
Kamulaştırmayı Yapan İdare Karayolları Genel Müdürlüğü

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda esas numarası belirtilen dosyalarda davalı/davalılar aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın davacı adına tapuyakayıt ve tescili davaların da verilen ara karar uyarınca;
Kamulaştırma Kanununun 2942 sayılı kanunun ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince: yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı taşınmazlar da davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara istinaden taşınmazların tamamından veya bir kısmından karayolu geçirilmesine karar verildiğinden, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın davacı kurum adına tescili için Tavşanlı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmaz bedelinin 2942 Sayılı Kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verileceği hususu 2942 Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi hükmü gereğince ilan olunur.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı kurum tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyaları ile dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.Maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur. 02/08/2019Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.