Yazdır
ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kamulaştırma (bedel tesbiti ve tescil) davası tebliği

ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01042775
Şehir : Gümüşhane / Şiran
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 27.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya Numarası
:
2019/111-112-113-114-115-116-117-118-119-120 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Tapu malikleri ve hak sahipleri

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.

Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.

Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili:
"Madde 10 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 5)(*)
Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister.
Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ olunur.
Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile yapılacak tebligatta,
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü,
b) Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
e) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği,
f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı,
h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Belirtilir.
Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde mahalli gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az bir defa yayımlanır.
..."

Dava hakkı:
"Madde 14 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 7)
Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.
..."

Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tescili ve zilyedin hakları:
"Madde 19 -
(Değişik madde: 24.04.2001 - 4650 S.Kanun/Madde 11) TARİHÇE
İdare öncelikle, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 21/06/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olup olmadığını ilgili yerlerden sormak suretiyle tespit eder.
İdarece yapılan bu araştırma sonucunda, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olmadığının, taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyetlikle iktisap iddiasında bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu madde gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, taşınmazın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi, mülkiyeti kazanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilir.
İdarece hazırlanan ve 10 uncu madde uyarınca toplanılan belgelerin tamamı, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin peşin veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir.
Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve sürede tespit eder. Mahkeme, idarece verilen bilgi ve belgelerden, zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Türk Kanunu Medenisi hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap etmiş olduğunu belirtmeye yeterli gördüğü takdirde, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin bilirkişi raporunu idareye, bu raporla birlikte idarece verilen diğer belgeleri tespit edilen zilyede tebliğ eder.
Ayrıca taşınmaz malın durumu, o yerin en büyük mal memuruna bildirilmekle beraber, taşınmaz malın bulunduğu yerde çıkan mahalli gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede en az bir defa ilan edilir.
İlanda;
a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sınırı, miktarı,
b) Zilyedin kimliği,
c) Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka,
d) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,
Belirtilir.
Son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre taksitle kamulaştırma yapılmış ise, ilk taksidin yine peşin ve nakit olarak zilyet adına ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdare tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir.
..."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2019/111-112-113-114-115-116-117-118-119-120 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI


Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili Av. IŞIL DEMİR GÜNER tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.ş yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,duruşmada mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Şiran Şubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilan olunur.
DAVALILAR Abdulkadir Yıldız, Ahmet Yıldız, Deniz Yıldız, Esma Baş, Gökhan Yıldız, Gönül Aydın, Gülay Yıldız, Mahmut Yıldız, Mehmet Yıldız, Meltem Kurt, Musa Yıldız, Nazmiye Yıldız, Öznur Solak, Serpil Doruk, Şengül Murat, Şöhret Aydın, Tahir Yıldız, Zemzem Aydın,
Esas No Köyü Ada Parsel Cinsi İrtifak Alanı
2019/111 Ozanca 0 101 Tarla 1727,43
DAVALILAR Abdurrahman Yıldız, Ayşe Bulut, Döndü Koçoğlu, Gülay Özsan, Gürsel Yıldız, Hamza Yıldız, Hanife Özlem Yıldız, İbrahim Yıldız, Mehmet Yıldız, Mevlüt Yıldız, Muhteber Yıldız, Mürsel Yıldız, Nadiye Uçar, Rukiye Yay, Veysel Yıldız
Esas No Köyü Ada Parsel Cinsi İrtifak Alanı
2019/112 Ozanca 0 170 Tarla 888,56
DAVALILAR Ali Bozu, Arslan Bozu, Aygül Tapan, Ayhan Bozu, Baki Doğu, Dursun Bozu, Gülbahar Doğu, Gülşeher Şimşir, Hasan Bozu, Hatice Çelik, Mehmet Bozu, Muzaffer Bozu, Nezaket İbiş, Nuran Doğu, Saadet Körmeçli, Türkan Bozu, Yılmaz Bozu
Esas No Köyü Ada Parsel Cinsi İrtifak Alanı
2019/113 Darıbükü 0 46 Tarla 1954,36
DAVALILAR Ali Doğan, Ali Kınalı, Arif Kınalı, Ayfer Doğan, Bayram Kınalı, Fahri Kınalı, Fehmi Kınalı, Gülhanım Kınalı, Halil Kınalı, Hanım Cibo, Hanife Kınalı, Hüseyin Kınalı, İsmail Kınalı, Kaya Doğan, Murat Kınalı, Mutlu Kınalı, Münevver Altunişik, Özcan Kınalı, Özgür Kınalı, Sevim Kınalı, Solmaz Kınalı, Sultan Karakaş, Turan Kınalı, Yazgül Kınalı, Yeter İbiş, Zarife Kınalı,
Esas No Köyü Ada Parsel Cinsi İrtifak Alanı
2019/104 Tepedam 0 247 Tarla 5343,93
DAVALILAR ABDULLAH AYDIN, EFRAZİM AYDIN, FUAT AYDIN, GÜLÜNAZ KÜÇÜK, MAKBULE CELEP, MEHBUB CELEP, MERYEM CELEP, MEVLÜT AYDIN, SAMİ CELEP
Esas No Köyü Ada Parsel Cinsi İrtifak Alanı
2019/115 Boğazyayla 137 5 Tarla 2354,14
DAVALILAR Ayşe Aydın, Güler Turan, Hanım Aydın, Kader Yalçın, Kamile Yalçın, Kemal Aydın, Mustafa Aydın Münire Yılız, Nazim Yalçın, Nushat Kılıç, Nusret Yalçın, Zcan Aydın, Seyfettin Aydın, Süleyman Aydın, Ülkü Çopur, Zinnet Yalçın
Esas No Köyü Ada Parsel Cinsi İrtifak Alanı
2019/106 Boğazyayla 137 4 Tarla 1295,32
DAVALILAR Hacer Kaya, İskender Celep, Kemal Celep, Mevliye Celep, Nazlı Yılmaz, Remzi Celep, Serap Gündüz, Sevim Celep, Şerafettin Celep, Tuğba Yılmaz, Zikriye Celep
Esas No Köyü Ada Parsel Cinsi İrtifak Alanı
2019/117 Boğazyayla 137 3 Tarla 2798,61
Ahmet Karaman, Ali Karaman, Arife Ersoy, Ayten Çilenger, Binnaz Karaman, Çetin Karaman, Erdal Karaman, Gülhanım Yıldız, Gülten Aygün, Gülüzar Körmeçli, Hasan Karaman, Hüseyin Karaman, Mihriman Karaman, Nazhanım Cibo, Nazife Karaman, Nurhan Karaman, Nurten Emek, Selvinaz Karaman, Tekin Karaman,
Esas No Köyü Ada Parsel Cinsi İrtifak Alanı
2019/118 Tepedam 0 227 Tarla 5349,98
DAVALILAR Ali Özsoy, Arif Kınalı, Birgül Kınalı, Erdoğan Özsoy, Eşref Kınalı, Fatma Karakuş, Hamit Kınalı, Hatice Kınalı, Hüseyin Kınalı, Medine Kınalı, Mevzat Kınalı, Nuri Kınalı, Özcan Kınalı, Sefinaz Kınalı, Solmaz Aydın, Sönmez Aydın, Yaşar Ersoy, Zeynel Kınalı
Esas No Köyü Ada Parsel Cinsi İrtifak Alanı
2019/119 Tepedam 0 275 Tarla 1649,83
DAVALILAR ALİ DOĞAN, ALİ KINALI, AYFER DOĞAN, BAYRAM KINALI, GÜLHANIM KINALI, HANIM CİB, KAYA DOĞAN, MÜNEVVER ALTUNİŞIK, SOLMAZ KINALI, ZARİFE KINALI
Esas No Köyü Ada Parsel Cinsi İrtifak Alanı
2019/120 TEPEDAM 0 256 Tarla 29,21,97

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.