Yazdır

T.C.
MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2016/39 - KARAR NO : 2016/96

Davacı Tunceli Valiliği ile davalı Mazgirt Sağlık Yaptırma Derneği aleyhine mahkememizde açılan Derneğin Kendiliğinden Feshinin Tespiti ve Tasfiyesi davasında yapılan açık yargılama sonunda;
Mahkememizin 04/05/2016 tarih 2016/39 Esas ve 2016/96 Karar sayılı ilam ile;
"1-Davacının, davalı Mazgirt Sağlık Yaptırma Derneğinin tasfiyesi talebi yönünden mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,
2- Karar kesinleştiğinde ve 2 haftalık yasal süre içerisinde talep olması halinde dosyanın görevli MAZGİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE, karar kesinleştiğinde ve 2 haftalık yasal sürede talep olmaması halinde DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,
3- Davanın kabulü ile Mazgirt Sağlık Yaptırma Derneği'nin MK'nun 87/5.maddesi uyarınca kendiliğinden SONA ERDİĞİNİN TESPİTİNE,
4- ) Davanın mahiyeti icabı harç tahsiline yer olmadığına,
5- ) Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
6- ) Davacı tarafından yatırılan gider avansından arta kalan kısmının HMK 333.maddesine göre karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine" karar verilmiş olup;
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Mazgirt Sağlık Yaptırma Derneği'ne gerekçeli kararın 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. maddesince ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, bu tarihten itibaren 8 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile temyiz yoluna gidilmediği taktirde, kararın bu davalı açısından kesinleşeceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/05/2016