Yazdır

İLAN

T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2019/146 Esas

DAVALI : CEMAL TEPE-TC NO:**********- Tersane Cad. Fütuhat Sok. No: 16 KaraköyBeyoğlu /İstanbul

Davacı Kerime Tepe tarafından davalı Cemal Tepe aleyhine açılan Nafaka Artırımı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce davalının "Tersane Cad. Fütuhat Sok. No: 16 KaraköyBeyoğlu /İstanbul" adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup,tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı, bu haliyle davalının adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK.nun 139/1 maddesi gereğince belirlenen 24/03/2020 günü saat 11:40' da yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmadığı taktirde diğer tarafın davayı takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın onun muvaffakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve HMK.nun 186/1 madde gereğince sözlü yargılama için belirlenecek gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde yokluğunda hüküm verileceği hususu işbu ilamın yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonrayapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.