Yazdır

T.C. İSTANBUL 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2015/276 Esas
DAVALI : MERT ŞAHİN
Davacı Göksu Gencay tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tahkikat yargılamasına geçildiğinin davalı Mert Şahin'e tebliğinin usulüne uygun olarak ilan yolu ile yapılmasına ve 08/07/2019 tarihli celse zaptının özetinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup,
Mahkememizin 08/07/2019 tarihli celse zaptında özetle; HMK 143 ve devam maddeleri gereğince tahkikat yargılamasına geçilmesine, Eksiklik tamamlandığında ve talep halinde var ise maluliyet süresi ve oranı ile tedavi süresinin belirlenmesi bakımından rapor alınmak üzere dosyanın ATK Başkanlığına gönderilmesine, Taraflara varsa toplanmamış delillerini toplatmaları bakımından gerekli müzekkereleri yazdırmaları ve eksik delillerini sunmaları için HMK 140/5 maddesi uyarınca ikişer hafta kesin süre verilmesine, Eksikler tamamlandığında ve talep halinde celse arasında gerekirse maddi tazminat hesabı yönündenbilirkişi ara kararı oluşturularak taraflara tebliğinin yapılmasına karar verilmiş olup,
Davalı Mert Şahin'in belirlenen duruşma 09/12/2019 tarih ve saat:09:35'deki duruşmaya gelmediği ve geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya HMK.'nun 147 ve 186. madde gereğince davalı Mert Şahin'in yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, mahkememizin 08/07/2019 tarihli duruşma zaptı ile duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur.10/07/2019