Yazdır
İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994914
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 12.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/95 Esas
Tebligat Muhatabı
:
FIRAT SAYAT, BAHAR BİLGİN, İLKER ŞAHİN
Duruşma Tarihi
:
14.05.2019 11:00

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

DÖRDÜNCÜ KİTAP : EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM : MÜLKİYET
İKİNCİ BÖLÜM : TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
-BİRİNCİ AYIRIM : TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI
--B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
---II. Kazanma yolları
----5. Kazandırıcı zamanaşımı
-----b. Olağanüstü zamanaşımı
------"Madde 713 - Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce (...) hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.
Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan olunur.
Son ilandan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hakim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.
Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler.
Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.
Özel kanun hükümleri saklıdır."

ÜÇÜNCÜ KISIM : ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
İKİNCİ BÖLÜM : TAPU SİCİLİ
---B. İşlemler
-----IV. Tebliğ zorunluluğu
------Madde 1019 - Tapu memuru, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlüdür.
İlgililerin bu işlemlere karşı itiraz süresi, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden işlemeye başlar.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İLAN

T.C.

İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2017/95 Esas

DAVALILAR :FIRAT SAYAT- Güzeltepe Mah. Yıldırım Merdiveni Sokak, No:1 İç Kapı No:1 Eyüpsultan/ İSTANBUL dava dilekçesinin, ön inceleme tensibinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine ilişkindir.
:BAHAR BİLGİN Çırçır Mahallesi, Funda Sokak. No:19/3 Eyüp Sultan/ İSTANBUL dava dilekçesinin, ön inceleme tensibinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine ilişkindir.
:İLKER ŞAHİN : Kazım Karabekir Mah. Hacı Bayram Veli Cad. No:22/4 Esenler
/ İstanbul dava dilekçesinin, ön inceleme tensibinin ve ön inceleme duruşma gününün
ilanen tebliğine ilişkindir.
Mahkememizde devam eden Geçit Hakkı davasının yapılan yargılamasında;
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı müvekkilinin maliki olduğu İstanbul ili, Eyüp ilçesi, Alibeyköy / Çırçır Mahallesi, 663 ada, ( 15 ) parsel sayılı taşınmazın lehine davalıların maliki olduğu aynı yer 663ada, ( 55 ) parsel sayılı taşınmaz üzerinde geçit hakkı tesisine ve tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava ettikleri anlaşılmıştır.
Davalı Bahar Bilgin'in Eyüp Sultan/İstanbul adresi esas alınarak, davalı Fırat Sayat'ın Güzeltepe Mah. Yıldırım Merdiveni Sokak, No:1 İç Kapı No:1 Eyüpsultan/ İSTANBUL adresi esas alınarak ve davalı İlker Şahin'in Kazım Karabekir Mah. Hacı Bayram Veli Cad. No:22/4 Esenler/ İstanbul adresi esas alınarak davalılar adına çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiğinden, yapılan zabıta araştırmasında açık adresleri tespit edilemediğinden ve mernis adresleri de bulunmadığından;
İş bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yukarıda kapsamı açıklanan dava dilekçesinin davalı BAHAR BİLGİN, İLKER ŞAHİN ve davalı FIRAT SAYAT'a tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği, cevap dilekçesi sunduğu takdirde HMK 122-126-129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesinin her bir davacı için posta giderini ve tanık dahil tüm delillerini 2 haftalık süre içinde mahkememize vermesi ve yazılı olarak bildirmesi gerektiği,
Ayrıca ön inceleme tensip tutanağı ile ön incelemenin duruşmalı yapılmasına, taraflara duruşma gününün tebliğine, HMK 139. Maddesi gereğince sulhiçingerekli hazırlığın yapılmasına, delillerin duruşma gününe kadar dosyayasunulmasına, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi içingerekli açıklamaların yapılmasına, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğine ve diğer tarafın onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceğine veya değiştirebileceğine, davanın takip edilmemesi halinde HMK 150. maddesine göre işlem yapılacağına, tüm bu hususların tebligatlara meşruhat olarak eklenmesine,ön inceleme duruşmasının 14/05/2019 günü saat: 11:00'de yapılmasına karar verilmiş olup, usulüne uygun ilanen tebliğe rağmen ön inceleme duruşmasına katılmadığınız takdirde gıyabınızda tahkikat aşamasına geçileceğine ilişkin olarak tarafınıza meşruhatlı olarak tebligat çıkarılmasına karar verilmiştir.
HMK'nın 122. maddesi ve Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma günü tebligatı yerine geçmek üzere iş bu evrak ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.