Yazdır
MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00933058
Şehir : Tunceli / Mazgirt
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 21.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/256 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Yaşar Özdal Topal ve Mehmet Ali Topal
Duruşma Tarihi
:
20.02.2019 10:25

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ KİTAP : MİRAS HUKUKU
-İKİNCİ KISIM : MİRASIN GEÇMESİ
--İKİNCİ BÖLÜM : MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI

---BİRİNCİ AYIRIM : KORUMA ÖNLEMLERİ
----D. Terekenin resmen yönetilmesi
-----III. Mirasçıların bilinmemesi
------"Madde 594 - Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır.
İlan süresinde kimse başvurmazsa ve sulh hakimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer."
----E. Vasiyetname ile ilgili işlemler
-----II. Vasiyetnamenin açılması
------Madde 596 - Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılır ve ilgililere okunur.
Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır.
Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır.
-----III. İlgililere tebliğ
------"Madde 597 - Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hakim tarafından tebliğ edilir.
Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilan yolu ile tebliğ olunur."

---ÜÇÜNCÜ AYIRIM : RESMİ DEFTER TUTMA
----B. Usul
-----II. İlan yoluyla çağrı
------"Madde 621 - Sulh mahkemesi, mirasbırakanın alacaklıları ile borçlularını belli bir süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri için bir ay arayla iki defa yapılacak ilan yoluyla çağırır. Çağrı, kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da kapsar.
İlanda bildirimde bulunmamanın sonuçları hakkında alacaklıların dikkatleri çekilir.
Bildirim süresi, ikinci ilandan başlayarak en az bir aydır."


---DÖRDÜNCÜ AYIRIM : RESMİ TASFİYE
----B. Usul
-----III. İflas usulü ile tasfiye
------Madde 636 - Mevcudu borçlarını ödemeye yetmeyen terekenin tasfiyesi, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre yapılır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. MAZGİRT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/256 Esas
Talep eden Tunceli 2. Noterliği, Mirasçılar Aynur Tayhan, Hüseyin Haluk Topal, Mehmet Ali Topal, Selami Topal, Yaşar Özdal Topal ve Müteveffa Yunus Topal arasında mahkememizde Vasiyetname Açılması (Noter)davası nedeniyle;
Mirasçı Yunus ve Emoş oğlu, 1971 doğumlu, 125,,,,,,,026 T.C kimlik nolu YAŞAR ÖZDAL TOPAL ve Yunus ve Emoş oğlu, 1975 doğumlu, 125,,,,,,,,546 T.C kimlik nolu MEHMET ALİ TOPAL'ın mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden adına duruşma günü ve onaylı vasiyetname örneği tebliğ edilememiş olup, duruşma günü olan 20/02/2019 günü saat: 10:25'te mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı T.K'nun 31.maddesi gereğince adı geçen dahili davalı hakkında belirlenen gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 14/01/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.