Yazdır
ANKARA 1. AİLE MAHKEMESİ

Boşanma davası çağrı ve kararının ilanen tebliği

ANKARA 1. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117401
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2017/1690 Esas
Tebligat Muhatabı
:
İLHAM OKUT

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Adresin meçhul olması:
Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.
(2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır.
(3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
(4) İlanen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.

İlanen tebligat usulü:
"Madde 49 - (1) İlanen tebliğ, 48 inci madde gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:
a) İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz.
b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.
c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilan da (a) ve (b) bendi hükümlerine göre yapılır. İki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.
(2) Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar."

İlanın yaptırılması:
"Madde 50 -
(1) İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 8(*) inci maddeye göre ilgilisinden alınarak 49 uncu madde gereğince yayımlattırılır.
(2) İlan yabancı bir ülke gazetesiyle yayımlanacak ise 38(**) ila 41(***) inci madde hükümleri de kıyasen uygulanır."

(*) Ücret ve masrafların peşin ödenmesi:
Madde 8 - (1) Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hüküm bulunmadıkça 6 ncı madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7 nci madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir.
(2) Tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir.
(3) Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir.
(4) Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.
(5) Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39 uncu madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır.

(**) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat:
Madde 38 - (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir.
(2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(3) Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır.

(***) Müddet tayini:
Madde 41 - (1) Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120125-7.htm

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANKARA
1. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2017/1690

Davacı , EMEL OKUT ile Davalı , İLHAM OKUT arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda verilen karargereğince;" Davanın kabulü ile SİVAS İli, KOYULHİSAR İlçesi, KADİFE Köyü/mah. Cilt 30, hane 34'de nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve SULTAN'den olma, 19/08/1981 doğumlu davacı T.C. ********** EMEL OKUT ile aynı hanede nüfusa kayıtlı LİSAN ve BEDRİYE'den olma 22/11/1978 doğumlu davalı T.C. ********** İLHAM OKUT'nın T.M.K. Nun 166/1-2 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden tazminat, nafaka istemediklerinden bu hususlarda karar verilmesine yer olmadığına, Tarafların müşterek çocukları Keçiören 2007 doğumlu Yağmur ve Yenimahalle 2010 doğumlu Bedriye Rüzgar'ın velayetlerinin davacı anneye verilmesine,Velayeti anneye verilen müşterek çocuklarla baba arasında her ayın 1. ve 3. hafta sonları cumartesi günü saat 10.00'dan Pazar günü saat 17.00 arasında, dini bayramların 2. günü saat 10.00 ile 3. günü saat 17.00 arasında, her yıl yarı yıl tatilinin ilk cumartesi günü saat 10.00 ile takip eden cumartesi günü saat 10.00 arasında bir hafta, her yıl temmuz ayının 1. günü saat 10.00 ile 31. günü saat 17.00 arasında 31 gün süreyle şahsi ilişki tesisine,Türk Medeni Kanunun velâyet, vesayet ve miras hükümlerini düzenleyen tüzüğün 4. Maddesi gereğince velâyeti kendisine bırakılan davacıya küçüklerin menkul ve gayri menkul malları varsa bunları bildirmek için defter sunmak yada ileride menkul yada gayri menkul mal edinmesi halinde bunlara ilişkin değişiklikleri bildirmek üzere edinme tarihinden itibaren 30 gün süre verilmesine, belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmaması, mal varlığındaki önemli değişiklikleri bildirmemesi çocuğun mallarını yönetmekte yeterince özen göstermemesi, yada mallarını tehlikeye düşürmesi halinde TMK nun 360 ve 361 maddeleri gereğince işlem yapılacağı hususunda ihtarat yapılmasına, ( ihtarat yapıldı).Davacı adli yardımdan faydalandığından 44,40TL başvuru harcı 44,40TL peşin harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,Davacının yapmış olduğu 178 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,Davacı kendisini vekil ile temsil ettiğinden 2725 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere "karar verilmekle iş bu gerekçeli karar örneğinin DAVALI VASİSİ MEHMET ÜNSAL'a tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.