Yazdır

T.C. KAYSERİ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/394 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


Mülkiyeti davalılar ABDUL KADİR ŞAHİN ve NAYİME BEKTAŞ'a ait olan, Kayseri İli, Talas İlçesi, Yazılı Mahallesi, 8 pafta, 132 parsel sayılı taşınmaz,davacı TALAS BELEDİYESİ tarafından Kamulaştırma Kanunu 11 ve 12. maddeleri uyarınca kıymet takdiri yapılmış, aynı kanunun 10. maddesi uyarınca malikler ile uzlaşılamamıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2018/394 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava tensip tutanağı, dava dilekçesi ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalı tarafın kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına HALK BANKASI YENİSANAYİ ŞUBESİNE yatırılacağı hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.