Yazdır
TOKAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Basit tasfiye usulünün uygulanmasına ilişkin karar tebliği

TOKAT (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942814
Şehir : Tokat
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/181 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Miras Hukuku)nun 594, 597, 621. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ KİTAP : MİRAS HUKUKU
-İKİNCİ KISIM : MİRASIN GEÇMESİ
--İKİNCİ BÖLÜM : MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI

---BİRİNCİ AYIRIM : KORUMA ÖNLEMLERİ
----D. Terekenin resmen yönetilmesi
-----III. Mirasçıların bilinmemesi
------"Madde 594 - Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hakimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilan yapıp hak sahiplerini son ilandan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır.
İlan süresinde kimse başvurmazsa ve sulh hakimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer."
----E. Vasiyetname ile ilgili işlemler
-----II. Vasiyetnamenin açılması
------Madde 596 - Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılır ve ilgililere okunur.
Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır.
Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır.
-----III. İlgililere tebliğ
------"Madde 597 - Mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hakim tarafından tebliğ edilir.
Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımları ilan yolu ile tebliğ olunur."

---ÜÇÜNCÜ AYIRIM : RESMİ DEFTER TUTMA
----B. Usul
-----II. İlan yoluyla çağrı
------"Madde 621 - Sulh mahkemesi, mirasbırakanın alacaklıları ile borçlularını belli bir süre içinde alacaklarını ve borçlarını bildirmeleri için bir ay arayla iki defa yapılacak ilan yoluyla çağırır. Çağrı, kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanları da kapsar.
İlanda bildirimde bulunmamanın sonuçları hakkında alacaklıların dikkatleri çekilir.
Bildirim süresi, ikinci ilandan başlayarak en az bir aydır."


---DÖRDÜNCÜ AYIRIM : RESMİ TASFİYE
----B. Usul
-----III. İflas usulü ile tasfiye
------Madde 636 - Mevcudu borçlarını ödemeye yetmeyen terekenin tasfiyesi, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre yapılır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
TOKATSULH HUKUK MAHKEMESİ
(TASFİYE MEMURLUĞU)
2018/181 Esas
ALACAKLILARI DAVET İLANI

Mirası hükmen reddedilen: Hacı Ali KEŞKEK- Hacı Mustafa ve Zehra oğlu, 1950 doğumlu. Gülbaharhatun Mah. Gazi Osman Paşa Bulvarı No:93 İç Kapı No:5 Merkez/TOKAT adresinde iken 23/02/2015 tarihinde vefat eden. Tokat Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/12/2018 tarihli ara kararı ile terekesinin tasfiyesine karar verilen;Yukarıda adı soyadı yazılı mirası reddedilenin taşınır ve taşınmaz mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu sebeple alacaklıların ve borçluların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra İflas Kanunu 218. maddesi gereğince ilan olunur.06/02/2019

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.